TV – Nižší gymnázium

Tělesná výchova je vyučována jako samostatný předmět v primě s tříhodinovou dotací, v sekundě, tercii a kvartě s dvouhodinovou dotací týdně. Je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Výuka probíhá v hodinách dělených na dívky a hochy ve školní tělocvičně, sportovní hale a na stadionu.

Na stadionu se hodiny věnují zejména atletice, ve sportovní hale míčovým hrám, ve školní tělocvičně pak gymnastice, posilování a pohybovým hrám. Výuka tělesné výchovy umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové schopnosti, osvojovat si nové pohybové dovednosti, získávat znalosti ze sportovních disciplín a sportovních herm hledat a využívat vhodné taktiky, dodržovat pravidla. Směřuje zejména k tomu, aby žáci chápali pohyb a sport jako důležitou součást života.

V rámci ŠVP se pak žáci účastní lyžařského a snowboardingového výcviku.

Ke Dni dětí se žáci účastní sportovního dne, kde proti sobě soutěží družstva sestavená napříč všemi čtyřmi ročníky.

Do výuky je zařazována i příprava na sportovní soutěže a různé aktivity podle zájmu studentů, například: in-line bruslení, bruslení, plavání apod.

Škola je zapojena do Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.