RJ – Vyšší gymnázium

Výuka ruského jazyka má na naší škole dlouhou a bohatou tradici.

Ruský jazyk je jedním z jazyků, které naše škola nabízí v rámci předmětu druhý cizí jazyk. Výuka probíhá ve třídách dělených na skupiny. Na předmět navazuje volitelný předmět Konverzace v ruském jazyce. Z druhého cizího jazyka lze skládat maturitní zkoušku.

Výuka je zaměřena na rozvoj všech jazykových dovedností, ale důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. Předmět směřuje ke zvládnutí úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: „Žák rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.“

Výuka probíhá podle učebnice schválených  MŠMT, využívají se  audiovizuální výukové materiály a moderní technologie.

Předmět ruský  jazyk také seznamuje žáky s reáliemi Ruska a učí je základním vědomostem potřebným pro poznání a porozumění kulturním odlišnostem mezi národy v evropském i globálním kontextu.