FY – Nižší gymnázium

Vyučovací předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě. Výuka probíhá většinou v odborné učebně fyziky. V rámci předmětu fyzika jsou zahrnuty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Realizovány jsou rovněž vybrané tematické okruhy průřezových témat – Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Multikulturní výchova.

Výuka fyziky umožňuje studentům porozumět zákonitostem přírodních procesů, osvojit si důležité dovednosti, jako pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat si hypotézy. Předmět směřuje k tomu, aby studenti byli schopni řešit praktické problémy s využitím získaných poznatků o zákonitostech přírodních procesů. Studenti se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy.

Studenti se učí posoudit důležitost a správnost získaných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů. Při výuce fyziky využívají studenti dovednosti získané v chemii, zeměpise a matematice.

Při laboratorních pracích, které jsou zařazeny v každém ročníku, pracují studenti na různých úkolech. Svá měření a pozorování dále zpracovávají a vyhodnocují do laboratorních protokolů. Studenti jsou na začátku každého školního roku seznámeni s řádem laboratoře a učebny fyziky a poučeni o bezpečnosti a vhodném chování v učebně a laboratoři.