ČJ – Vyšší gymnázium

Vyučování českému jazyku na gymnáziu vede žáky k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, k rozšíření mluveného a psaného vyjadřování, přispívá svým zaměřením i svým obsahem k vytváření citlivého osobního vztahu k jazyku jako důležité složce národní kultury, k poznávání bohatého rozvoje současného jazyka a jeho spojení s dějinami národa, vychovává žáky k vlastenectví, humanitě a demokracii.
Jádrem vyučování českému jazyku je aktivní rozvoj vyjadřování žáků, který je založen na častém stylizačním výcviku projevu, opírá se o nezbytné stylizační poznatky a obecnější poznání systému jazyka.
Cíle vyučovacího předmětu český jazyk a literatura lze dosáhnout při těsném propojení jeho jazykové a literární složky. V cíli jazykového vyučování se zdůrazňuje komunikativní funkce jazyka. Jazykové vyučování plní úlohu integračního činitele všech učebních předmětů gymnázia.

Úkolem jazykového vyučování na gymnáziu je:

 • prohloubit v souhrnném přehledu znalosti českého pravopisu se zřetelem k jejich zdokonalení a upevnění,
 • vést žáky k hlubšímu pochopení tvaroslovného systému a vývojových tendencí současné české morfologie a tím přispět k rozvoji jejich jazykového povědomí po stránce gramatické a stylové,
 • zvyšovat jazykovou kulturu žáků na základě poznání zvukových prostředků a ortoepických norem jazyka, zákonitostí tvoření slov a stylového rozvrstvení slovní zásoby i na základě uvědomělého poznání a praktického užívání funkčních stylů,
 • prohloubit poznání české syntaxe uplatněním sémantického a komunikativního zřetele a principu valenční syntaxe při analýze a tvorbě výpovědi a schopnost využívat tohoto po-znání ve vlastní jazykové praxi,
 • rozvíjet schopnosti žáků pozorovat jevy a výstižně je pojmenovávat, vyjadřovat se o od-borné problematice s využitím popisných, výkladových a úvahových postupů,
 • rozvíjet schopnost žáků hodnotit text běžně komunikativní, publicistický i umělecký z hlediska jazykové kultury,
 • naučit žáky samostatně tvořit souvislé mluvené i písemné projevy prostě sdělovací, prakticky odborné, administrativní, publicistické i řečnické a seznámit je s podstatou vyjadřování uměleckého, umožnit talentům uplatnění individuálních slohových prvků,
 • dát žákům praktické základy metody racionálního studia a samostatného sebevzdělávání a vytvořit trvalý návyk používat přitom normativních jazykových příruček i příruček jiných,
 • rozvíjet schopnost diskutovat a vést dialog.

Literatura svým zaměřením a svým obsahem je předmětem všeobecně vzdělávací, s výraznou funkcí estetickovýchovnou.
Cílem vyučování literatuře je, aby si žáci gymnázia osvojili takové základy literární kultury, které by se staly východiskem jak pro jejich další vzdělávání a sebevzdělávání, tak pro jejich aktivní celoživotní čtenářství. Základním prostředkem realizace tohoto cíle je literární dílo a jeho interpretace.

Obsah učiva literatury tvoří:

 • Soubor vybraných děl a ukázek z české a světové literatury, jež žáci poznávají zejména četbou či poslechem a jež si převážně osvojují jejich interpretací.
 • Systém literárněvědných, tj. literárněteoretických, historických a kritických poznatků potřebných
  • k poznávání a pochopení struktury, významů a funkcí literárního díla, jeho geneze a recepce,
  • k poznávání a pochopení podstaty a funkcí literatury, zákonitostí jejího vývoje a principů literárně estetické komunikace.
 • Systém činností (percepčních, čtenářských, intelektuálních, tvořivých a dalších) potřebných k osvojování literárních uměleckých děl a literárněvědných poznatků.