ČJ – Nižší gymnázium

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Hlavním cílem je čtení s porozuměním, rozvoj čtenářské gramotnosti, která je důležitá pro získávání a předávání informací a k vyjádření pocitů, prožitků a ke sdělování názorů. Dovednosti získané v českém jazyce jsou nutné pro kvalitní jazykové vzdělání, ale i pro kvalitní osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání.

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek – Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná.

Český jazyk učí žáky vnímat a chápat různá jazyková sdělení, využívat základy studijního čtení, formulovat hlavní myšlenky textu, dorozumívat se kultivovaně, výstižně, užívat jazykové prostředky vhodné pro danou komunikační situaci. Žáci se naučí využívat jazykové příručky.

V písemném projevu si postupně upevňují znalosti pravopisné. V souvislosti s důrazem kladeným na komunikaci využívají poznatků z zvukové stránky jazyka. Literární výchova seznámí žáky s hlavními vývojovými obdobími naší i světové literatury, jejich hlavními představiteli, s literárními druhy a žánry. Podněcuje k tvořivé činnosti s literárním textem, k vytváření vlastních textů.Vede žáky k rozvíjení jejich čtenářských návyků.

Vyučovací předmět má tuto časovou dotaci:

  • prima – 5 hodin týdně
  • sekunda – 5 hodin týdně
  • tercie – 4 hodiny týdně
  • kvarta – 4 hodiny týdně

Jedna hodina týdně v každém ročníku probíhá ve třídě dělené na dvě skupiny. Výuka je organizována převážně ve třídách. Je pravidelně doplňována návštěvou knihovny, divadelních a filmových představení.Žáci se zapojují do literárních soutěží zaměřených na tvůrčí psaní i do recitačních soutěží. Ke zveřejňování vlastní tvorby využívají školní časopis.