ČJ – Nižší gymnázium

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Hlavním cílem je čtení s porozuměním, rozvoj čtenářské gramotnosti, která je důležitá pro získávání a předávání informací a k vyjádření pocitů, prožitků a ke sdělování názorů. Dovednosti získané v českém jazyce jsou nutné pro kvalitní jazykové vzdělání, ale i pro kvalitní osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání.

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek – Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná.

Český jazyk učí žáky vnímat a chápat různá jazyková sdělení, využívat základy studijního čtení, formulovat hlavní myšlenky textu, dorozumívat se kultivovaně, výstižně, užívat jazykové prostředky vhodné pro danou komunikační situaci. Žáci se naučí využívat jazykové příručky.

V písemném projevu si postupně upevňují znalosti pravopisné. V souvislosti s důrazem kladeným na komunikaci využívají poznatků z zvukové stránky jazyka. Literární výchova seznámí žáky s hlavními vývojovými obdobími naší i světové literatury, jejich hlavními představiteli, s literárními druhy a žánry. Podněcuje k tvořivé činnosti s literárním textem, k vytváření vlastních textů. Vede žáky k rozvíjení jejich čtenářských návyků.