Český jazyk SOŠ

Předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Obsahuje část jazykovou, slohovou a literární, všechny tři složky spolu úzce souvisí a vzájemně se doplňují. Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k tomu, aby žáci chápali význam kultury osobního projevu a aby získali přehled o kulturním (zvl. literárním) dění a vývoji.
Cílem předmětu je prohlubovat v žácích pozitivní vztah k mateřskému jazyku, zdokonalovat jejich komunikační dovednosti, vést je ke kultivovanému jazykovému projevu, k užívání spisovné formy jazyka, k pochopení a správné analýze textů uměleckých i odborných a přispět tak k rozvoji jazykové kultury.

Literatura má esteticko-výchovnou funkci, vede k celkovému přehledu o hlavních směrech a osobnostech v české a světové literatuře. Prostřednictvím vybraných děl podněcuje žáky k aktivnímu celoživotnímu čtenářství a dalšímu vzdělávání. Je zaměřena na pochopení významu textu a porozumění jeho smyslu. Literární výchova prostřednictvím vybraných literárních děl, odborných poznatků a literárně-výchovných činností uvádí žáky do světa literatury a podílí se na utváření jejich názorů, postojů a zájmů, formuje jejich vkus i postoj ke světu a jejich mravní a hodnotový profil.