BI – Vyšší gymnázium

Biologie jako přírodní věda vede studenty k poznatkům o podstatě života, především jeho rozmanitosti prostřednictvím studia systematiky nebuněčných a buněčných forem života jako jsou viry, bakterie, rostliny, živočichové, houby a samozřejmě také člověk. Studenti se také seznamují se zákonitostmi evoluce. Důraz je kladen na molekulovou a biochemickou podstatu života.

Studenti se též zaměřují na pochopení základních vzájemných vztahů mezi živou a neživou přírodou. V předmětu biologie se snažíme, aby získané poznatky též přispěly k pochopení důležitosti ochrany životního prostředí v každodenním životě člověka.

  • Pro výuku je k dispozici odborná učebna a laboratoř.
  • Kromě teoretické části jsou součástí výuky i laboratorní cvičení.
  • Na předmět navazuje volitelný Seminář z biologie pro 3. a 4. ročník studia.
  • Ve čtvrtém ročníku nabízíme volitelný Blok Biologie, který je zaměřený na buněčnou biologii a genetiku.
  • Během studia se mohou zájemci zapojit do řešení biologické olympiády nebo Středoškolské odborné činnosti.
  • Součástí učebního plánu jsou exkurze – botanická exkurze do botanické zahrady pro 1. ročníky, kde si studenti prohloubí znalosti z biologie rostlin. Ve třetím ročníku je exkurze zaměřená na antropologii a genetiku. 
  • Ve 2. ročníku čtyřletého cyklu žáci absolvují biologicko-zeměpisné praktikum na Rychtě v Krásenku.

 

Z předmětu biologie lze skládat maturitní zkoušku. Tuto možnost využívají studenti se zájmem o vysokoškolské studium lékařství (veterinární či humánní), farmacie, zemědělské obory a odborné biologie nejrůznějších oborů na přírodovědeckých fakultách našich univerzit.