Anglický jazyk SOŠ

Vzdělávání v anglickém jazyce na SOŠ navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností odpovídající vstupní úrovni A2 a směřuje k dosažení výstupní úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Výuka v jednotlivých ročnících je zaměřena nejen na rozvoj a postupné rozšiřování jazykových dovedností, ale i na realizaci tematických okruhů z oblasti českého jazyka a literatury, geografie, historie a zdravotnických, resp. ekonomických oborů.

Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova.

Kromě učebnic jsou ve výuce využívány pracovní sešity, určené zejména k domácí přípravě, výukové časopisy, slovníky, audio nahrávky a internet.

Anglický jazyk je maturitním předmětem.

K výuce jsou k dispozici jazykové učebny vybavené audio-vizuální technikou.

V anglickém jazyce jsou žáci rozděleni do skupin po max 17 žácích.

Na předmět Anglický jazyk navazuje volitelný předmět Seminář z AJ, zaměřený na přípravu k maturitní zkoušce, tzn. maturitní témata, reálie anglicky mluvících zemí, jejich geografii, historii, kulturu, sociálně-politické aspekty a dovednosti potřebné k úspěšnému vykonání didaktického testu z AJ ( poslech a čtení s porozuměním).