AJ – Vyšší gymnázium

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP GV, vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace RVP GV.

Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. až 4. ročníku čtyřletého gymnázia a kvintě až oktávě osmiletého gymnázia. Předmětu je určena hodinová dotace v 1. až 3. ročníku (kvintě až septimě) 3 hodiny týdně, ve čtvrtém ročníku (oktávě) je výuka rozšířena na 4 hodiny týdně.

Vzdělávání v Cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností odpovídající vstupní úrovni A2 a směřuje k dosažení výstupní úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Výuka v jednotlivých ročnících je zaměřena nejen na rozvoj a postupné rozšiřování jazykových dovedností, ale i na realizaci tematických okruhů z oblasti českého jazyka a literatury, geografie, historie a základů společenských věd.

Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova RVP GV.

Kromě učebnic jsou ve výuce využívány pracovní sešity, určené zejména k domácí přípravě, výukové časopisy, slovníky, audio nahrávky a internet.

Anglický jazyk je maturitním předmětem.

K výuce je k dispozici jazyková učebna vybavená audio-vizuální technikou.

V cizím jazyce jsou žáci rozděleni do skupin.

Na předmět Anglický jazyk navazuje volitelný předmět Anglická konverzace, zaměřený na reálie anglicky mluvících zemí, jejich geografii, historii, kulturu, sociálně-politické aspekty a témata z běžného života.