AJ – Vyšší gymnázium

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP GV, vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace RVP GV.

Vzdělávání v anglickém jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností odpovídající vstupní úrovni A2 a směřuje k dosažení výstupní úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Výuka v jednotlivých ročnících je zaměřena nejen na rozvoj a postupné rozšiřování jazykových dovedností, ale i na realizaci tematických okruhů z oblasti českého jazyka a literatury, geografie, historie a základů společenských věd.

Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova RVP GV.

Kromě učebnic jsou ve výuce využívány pracovní sešity, určené zejména k domácí přípravě, výukové časopisy, slovníky, audio nahrávky a internet.

Anglický jazyk je maturitním předmětem.

K výuce je k dispozici jazyková učebna vybavená audio-vizuální technikou.

V anglickém jazyce jsou žáci rozděleni do skupin po max 17 žácích.

Na předmět Anglický jazyk navazuje volitelný předmět Anglická konverzace, zaměřený na reálie anglicky mluvících zemí, jejich geografii, historii, kulturu, sociálně-politické aspekty a témata z běžného života.