AJ – Nižší gymnázium

Primy navazují na výuku 1. stupně ZŠ (úroveň A1 podle SERR). Procvičuje a rozvíjí se slovní zásoba, větná skladba, pozornost se věnuje poslechu, čtení, písemnému a mluvenému projevu, tak aby studenti zvládli jazyk na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. Žáci musí rovněž porozumět čtenému textu, který je na jejich jazykové úrovni. 

Výuka seznamuje žáky s reáliemi zemí, které daným jazykem hovoří. Znalost cizího jazyka vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje v nich toleranci k nim a je nedílnou součástí komunikace mezi nimi. Tímto jsou realizovány vybrané tematické okruhy průřezových témat – Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Multikulturní výchova, Výchova demokratického občanu, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Součástí výuky jsou i studijně poznávací zájezdy a návštěvy divadelních představení. Studenti mají možnost využívat školní knihovnu anglické zjednodušené četby.

V hodinách žáci využívají učebnice schválené MŠMT, cizojazyčné časopisy, video i výukové počítačové programy.