MA – Nižší gymnázium

Předmět matematika je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě. V primě, sekundě a kvartě pět hodin týdně, v tercii čtyři hodiny týdně. Z této časové dotace se v každém ročníku jedna hodina týdně půlí. V sekundě a tercii si mohou studenti zvolit jednohodinový seminář „aplikace matematiky“.

Matematika má ve všeobecném vzdělání několik funkcí. Největší přínos spočívá v tom, že vytváří prostředky a nástroje, které umožňují správně vysvětlit a pochopit přírodní ale i sociální jevy. Výuka matematiky je v úzké návaznosti s fyzikou, ale i chemií, zeměpisem a biologií. Abstrakcí jednoduchých pojmů odpozorovaných přímo z reálné skutečnosti a jejich další abstrakcí a zobecněním vede studenty k analytickému myšlení a modelovému řešení reálných situací. Jako neméně důležitá by měla být snaha zanechat ve studentech nesmazatelné stopy z hlediska logiky, přesnosti, jasnosti, zdravě kritického uvažování a schopnosti kvantifikace různých jevů. Kromě značné abstrakce a neustálé snahy o zobecnění svých výsledků je pro matematiku charakteristický i její jazyk, který používá jen přesně definovaných pojmů.

Úkolem výuky matematiky je podporovat a rozvíjet schopnosti samostatného, kritického a tvůrčího myšlení. Studentům, kteří se po maturitě rozhodnou pokračovat ve studiu matematiky dává potřebné vědomosti.