Základní pravidla bezpečnosti a hygieny práce

Základní pravidla bezpečnosti a hygieny práce

Při pokusech v chemické laboratoři budete používat celou řadu chemikálií k nejrůznějším operacím. Je potřeba největší opatrnosti při práci s látkami žíravými, jedovatými, hořlavými i výbušnými. Proto je důležité mít na paměti nebezpečí, která se mohou při nesprávném používání chemikálií a jiných materiálů v chemické laboratoři vyskytnout.

 1. Všechna možná nebezpečí si uvědomte ještě před zahájením práce důsledně dodržujte všechna pravidla bezpečnosti práce.
 2. Se sklem pracujte vždy opatrně, neboť zde hrozí pořezání a popálení. Ruce si chraňte látkou (řezné rány jsou většinou hluboké a špatně se hojí). Střepy neodstraňte z povrchu stolu holýma rukama, vždy použijte smetáček a lopatku.
  • Používejte pouze tyčinky a trubičky s otaveným koncem (nebezpečí pořezání).
  • Pokud zasunujete teploměr nebo skleněnou trubici do vrtané zátky navlhčete sklo vodou nebo je potřete glycerolem, pak uchopte teploměr (trubici) blízko zátky a krouživým pohybem ho zasunujte do otvoru.
  • Skleněné kohouty potřete tenkou vrstvou tuku na zábrusy.
  • Skleněnou trubici v místě, kde ji chceme rozřezat, opatříme vrypem pomocí pilníku. Pak ji otočíme vrypem od sebe. Palce položíme v místě proti vrypu a trubici tahem směrem od sebe rozlomíme. Místo lomu lehce otavíme.
  • Ohýbáme-li trubičku, zahříváme místo ohybu v nesvítivé části plamene až sklo změkne. Pak trubičku vyjmeme z plamene a ohneme. (pozor na popálení).
 3. Kyselinami a roztoky hydroxidů pracujte vždy opatrně, neboť způsobují nebezpečná poleptání. S koncentrovanými žíravinami smí pracovat pouze vyučující.
  • ři práci s roztoky kyselin, hydroxidů a dalších žíravin si chraňte oči ochrannými brýlemi, ruce rukavicemi.
  • Při jejich přelévání používejte nálevku a lijte je vždy po tyčince.
  • Malé objemy odměřujeme v odměrném válci, odměrné zkumavce nebo pomocí pipety s nádstavcem. Žíraviny ani jedy do pipety nenasávejte nikdy přímo ústy.
 4. Při ředění a zahřívání kyselin a koncentrovaných roztoků hydroxidů chraňte ruce pryžovými rukavicemi a obličej ochranným štítem.
  • Koncentrované kyseliny a hydroxidy řeďte tak, že je přiléváte po malých částech za stálého míchání a chlazení do vody – nikdy obráceně!
  • Roztoky hydroxidů se připravují přidáváním hydroxidu do vody po částech za současného míchání a chlazení.
  • Při zahřívání kyselin a roztoků hydroxidů v baňkách a kádinkách používejte varné kamínky (skleněné kapiláry, střepy z nepolévaného porcelánu), tím zabráníte utajenému varu.
 5. Při zahřívání kapalin ve zkumavce upevněte zkumavku do držáku a přidržujte ji pro případ vystříknutí směsi šikmo otvorem od sebe i spolužáků. Kapalinu ve zkumavce zahřívejte od hladiny a ne ode dna zkumavky. (vždy zkumavkou jemně protřepávejte)
 6. Při práci s hořlavinami nesmí být v okolí otevřený plamen. Pro případ požáru mít na dosah hasicí přístroj a znát postup při jeho použití. (uzavřít plyn a přívod elektřiny)
 7. Při práci s elektrickými spotřebiči pracujeme se suchýma rukama pod přímým dozorem vyučujícího.
 8. Při práci s jedy si počínej zvlášť opatrně vždy se řiď pokyny vyučujícího. Pokusy při kterých vznikají nebezpečné plynné látky provádíme v digestoři.