Zdravotnický asistent

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče, a to zejména v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče. Pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Absolvent může rovněž pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole a také rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

Absolvent je schopen:

  •  provádět činnosti základní ošetřovatelské péče a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče v ČR i v zahraničí,
  • poskytovat základní ošetřovatelskou péči (pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře),
  • připravovat pacienty k diagnostickým a léčebným výkonům, asistovat při nich, poskytovat ošetřovatelskou péči po jejich skončení v rozsahu svých kompetencí,
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,
  • komunikovat v cizojazyčném prostředí i v rámci pracovního uplatnění.

Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování a vystupování, dodržování právních norem a společenské etiky, uplatňování multikulturního přístupu. Absolvent je veden k odpovědnosti za vlastní život a spoluodpovědnosti za bezpečnost a zdraví ostatních. Vzdělávání v oboru zdravotnický asistent směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili odpovídající předpoklady jak pro uplatnění v praxi, tak k dalšímu celoživotnímu vzdělávání.

Povinné předměty

Skladba povinných předmětů pro každý ročník je dána učebním plánem, který je pro daný obor vytvořen.

Volitelné předměty

Studenti 3. a 4. ročníků si vybírají z nabídky volitelných předmětů, která je aktualizována v jarních měsících pro následující školní rok. Nabídka je k dispozici žákům v prostředí Moodle.

Nepovinné předměty

Žákům nabízíme kromě povinných a ve vyšších ročnících i povinně volitelných předmětů také předměty nepovinné. Naší snahou je umožnit žákům, v předmětech dle vlastního zájmu, rozšíření okruhu znalostí nad rámec daný učebním plánem.

Nabídka nepovinných předmětů se liší podle ročníku, který žák absolvuje. Nabidka se zveřejňuje v prostředí LMS Moodle.

Nepovinný předmět se otevře, pokud se do něj přihlásí minimálně 15 zájemců. Přihláška do nepovinného předmetu je závazná pro celý školní rok.

Způsob ukončení studia:

Podle platných předpisů MŠMT je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou, jejíž konání se řídí Školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Jako doklad o dosažení středního vzdělání žák získá vysvědčení o maturitní zkoušce.