Zdravotnické lyceum

Absolvent oboru zdravotnické lyceum je po ukončení studia a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven především pro další studium na zdravotně sociálních, lékařských, farmaceutických i jiných fakultách vysokých škol a příslušných oborů vyšších odborných škol. Vzdělání vytváří předpoklady i pro uplatnění absolventů na trhu práce na specifických pracovních pozicích. Absolvent díky osvojeným klíčovým kompetencím spolu s úplným odborným vzděláním může najít přímé uplatnění např. jako pracovník ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví a na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy.

Absolvent oboru je schopen:

  • pokračovat ve studiu zdravotnických, sociálních a medicínských oborů na vysokých a vyšších odborných školách,
  • orientovat se v oborech nacházejících uplatnění ve zdravotnictví,
  • používat základní metody vědecké práce a přírodovědného a zdravotnického výzkumu,
  • používat odbornou terminologii zejména v obecné symptomatologii v souvislosti se základní znalostí latinského jazyka,
  • pracovat efektivně s prostředky informačních a komunikačních technologií a užívat získané dovednosti zejména směrem k aplikacím v oblasti zdravotnictví,
  • uplatňovat teoretické poznatky při aktivní podpoře a ochraně zdraví a orientovat se v systému zdravotní péče (preventivní péče, uplatňování nároku na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároků vzniklých úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce),
  • poskytovat první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu na základě získaných vědomostí o zásadách poskytování první pomoci.

Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování a vystupování, dodržování právních norem, společenské etiky a zásad multikulturního přístupu. Absolvent je veden k odpovědnosti za vlastní život a spoluodpovědnosti za bezpečnost a zdraví ostatních. Vzdělávání v oboru zdravotnické lyceum směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili odpovídající předpoklady jak pro uplatnění v praxi, tak k dalšímu celoživotnímu vzdělávání.

Povinné předměty

Skladba povinných předmětů pro každý ročník je dána učebním plánem, který je pro daný obor vytvořen.

Volitelné předměty

Studenti 3. a 4. ročníků si vybírají z nabídky volitelných předmětů, která je aktualizována v jarních měsících pro následující školní rok. Nabídka je k dispozici žákům v prostředí Moodle.

Nepovinné předměty

Žákům nabízíme kromě povinných a ve vyšších ročnících i povinně volitelných předmětů také předměty nepovinné. Naší snahou je umožnit žákům, v předmětech dle vlastního zájmu, rozšíření okruhu znalostí nad rámec daný učebním plánem.

Nabídka nepovinných předmětů se liší podle ročníku, který žák absolvuje. Nabidka se zveřejňuje v prostředí LMS Moodle.

Nepovinný předmět se otevře, pokud se do něj přihlásí minimálně 15 zájemců. Přihláška do nepovinného předmetu je závazná pro celý školní rok.

Způsob ukončení studia:

Podle platných předpisů MŠMT je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou, jejíž konání se řídí Školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Jako doklad o dosažení středního vzdělání slouží vysvědčení o maturitní zkoušce.