Praktická sestra

Absolvent oboru praktická sestra je středoškolsky vzdělaný pracovník, který se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče a také jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče v ČR i v zahraničí.Letak

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že absolvent:

  • poskytuje nebo zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem základní ošetřovatelskou péči;
  • vykonává bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře jednoduché výkony při poskytování zdravotní péče;
  • podílí se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované preventivní, léčebné, re

     

    habilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péče v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR; 

  • pod odborným dohledem zubního lékaře zpracovává dentální materiály v ordinaci a vykonává činnost zubní instrumentářky.

Absolvent může rovněž pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole (zde s možností požádat o zkrácenou formu studia u některých zdravotnických oborů) a také rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.
Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování a vystupování, dodržování právních norem a společenské etiky, uplatňování multikulturního přístupu.

Absolvent je veden k odpovědnosti za vlastní život a spoluodpovědnosti za bezpečnost a zdraví ostatních. Vzdělávání v oboru praktická sestra směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili odpovídající předpoklady jak pro uplatnění v praxi, tak k dalšímu celoživotnímu vzdělávání.

Povinné předměty

Skladba povinných předmětů pro každý ročník je dána učebním plánem, který je pro daný obor vytvořen.

Nepovinné předměty

Žákům nabízíme kromě povinných předmětů také předměty nepovinné. Naší snahou je umožnit žákům, v předmětech dle vlastního zájmu, rozšíření okruhu znalostí nad rámec daný učebním plánem. Nabídka nepovinných předmětů se liší podle ročníku, který žák absolvuje. Nabídka se zveřejňuje v prostředí LMS Moodle.

Nepovinný předmět se otevře, pokud se do něj přihlásí minimálně 15 zájemců. Přihláška do nepovinného předmětu je závazná pro celý školní rok.

Způsob ukončení studia:

Podle platných předpisů MŠMT je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou, jejíž konání se řídí Školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Jako doklad o dosažení středního vzdělání žák získá vysvědčení o maturitní zkoušce. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, kvalifikační úroveň EQF 4.