Zaměření oboru Obchodní akademie

Absolvent obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, které je nutné pro výkon různých ekonomických funkcí ve výrobních podnicích, v obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách, ve státní a veřejné správě. 

Novinkou pro školní rok 2014/2015 je změna v zaměření oboru obchodní akademie. Škola vychází z požadavků trhu práce. Uchazeči si mohou vybrat zaměření na ekonomiku a finance nebo na informatiku.

Zaměření na ekonomiku a finance

 • více hodin ekonomických předmětů,
 • příprava odborných pracovníků pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích,
 • velký důraz je kladen na finanční gramotnost,
 • příprava pro další vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách,
 • cílem vzdělávání je vybavit žáky obecně použitelnými kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a další celoživotní vzdělávání tak, aby se v praxi rychle orientovali a zapracovali, aby se postupně dále specializovali a pružně se přizpůsobovali změnám v obchodně podnikatelské praxi.

Cílové vědomosti a dovednosti:

 • znalost a pochopení podstaty základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice,
 • vědomost a dovednost zpracovávat a hodnotit vhodnými metodami informace potřebné k ekonomické činnosti,
 • důkladná znalost účetnictví,
 • znalost funkčních možností prostředků výpočetní a organizační techniky a dovednost účelně a účinně jich využívat,
 • schopnost aplikovat vybrané matematické postupy při řešení úloh v hospodářské praxi,
 • znalost organizace a průběhu podnikových činností z ekonomického hlediska,
 • znalost základních právních norem a dovednost pracovat s právními normami,
 • znalost daňového a sociálního systému,
 • dovednost věcně, jazykově a formálně správně zpracovávat písemnosti spojené s hospodářskou činností, včetně využívání současné techniky,
 • dovednost přesně psát na psacím stroji (počítači) a dodržovat normalizovanou úpravu písemností,
 • aktivní znalost dvou cizích jazyků,
 • praktické ovládání PC a práce s Internetem.

Učební plán oboru se zaměřením na ekonomiku a finance ke stažení zde.

Zaměření na informatiku

 • příprava žáků pro uplatnění na trhu práce především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, informatických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích,
 • žáci nebudou vybaveni pouze teoretickými znalostmi, ale získají i manuální dovednosti (sestavení počítače i celé počítačové sítě, konfigurace a správa softwaru počítačové sítě),  
 • získají i potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality práce s informacemi,
 • budou vybaveni znalostmi pro orientaci v tržním hospodářství a v makroekonomice,
 • budou schopni připravit jednací a prezentační akce po stránce organizační i technické,
 • teoretická výuka bude probíhat v nových moderních počítačových učebnách školy, praktická výuka v technické laboratoři školy,
 • vzhledem k velké dotaci odborných předmětů i z oblasti informačních technologií získává absolvent další možnosti uplatnění v rámci vyšších odborných škol a vysokoškolských studií tohoto zaměření.

Cílové vědomosti a dovednosti:

 • znalost a pochopení podstaty základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice,
 • znalost účetnictví,
 • znalost organizace a průběhu podnikových činností z ekonomického hlediska,
 • znalost základních právních norem a dovednost pracovat s právními normami,
 • znalost daňového a sociálního systému,
 • aktivní znalost dvou cizích jazyků,
 • schopnost pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií,
 • znalost programování a vývoje uživatelských, databázových a webových řešení, včetně praktické tvorby webových stránek,
 • dovednosti a znalosti z oblasti instalace a správy aplikačního softwaru,
 • schopnost navrhovat, realizovat a spravovat sítě,
 • znalosti umožňující kvalifikovaný prodej prostředků informačních technologií, včetně znalostí účinné propagace a marketingu,
 • znalost údržby prostředků informačních technologií z hlediska hardwaru,
 • schopnost navrhovat a realizovat hardwarová řešení odpovídající účelu nasazení,
 • schopnost aplikovat vhodný systém zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením,
 • znalosti počítačové grafiky a její aplikace.

Učební plán oboru se zaměřením na informatiku ke stažení zde.

Součástí výuky v obou zaměřeních je i povinná odborná dvoutýdenní praxe ve 2. a 3. ročníku ve firmách a organizacích.

Povinné předměty

Skladba povinných předmětů pro každý ročník je dána učebním plánem, který je pro daný obor vytvořen.

Volitelné předměty

Studenti 3. a 4. ročníku si vybírají z nabídky volitelných předmětů, která je aktualizována v jarních měsících pro následující školní rok. Nabídka je k dispozici žákům v prostředí Moodle.

Nepovinné předměty

Žákům nabízíme kromě povinných a ve vyšších ročnících i povinně volitelných předmětů také předměty nepovinné. Naší snahou je umožnit žákům rozšíření okruhu znalostí nad rámec daný učebním plánem.

Nepovinný předmět se otevře, pokud se do něj přihlásí minimálně 15 zájemců. Přihláška do nepovinného předmětu je závazná pro celý školní rok.

Způsob ukončení studia

Podle platných předpisů MŠMT je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části a profilové části.

Profilovou část tvoří (dle rozhodnutí ředitele školy):

 • praktická zkouška z odborných předmětů,
 • ústní zkouška z ekonomiky,
 • ústní zkouška z účetnictví.

 

Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Absolvent obchodní akademie získá složením maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání, které:

 • umožňuje ucházet se o     
 • vzdělávání na vysoké škole,
 • zaměstnání v oboru a zaměření,
 • vytváří podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti.

 

Příklady možných pracovních pozic:

 • ekonom,
 • účetní,
 • finanční, obchodní, marketingový a personální manažer nižší a střední úrovně,
 • mzdový, finanční referent, referent marketingu, referent ve státní správě,
 • fakturant, rozpočtář,
 • personalista, právní asistent, administrativní pracovník, organizační pracovník, sekretářka,
 • obchodní zástupce,
 • statistik,
 • bankovní a pojišťovací pracovník,
 • pracovník finanční a daňové správy.

U zaměření na informatiku navíc:

 • pracovních technické podpory informačních technologií,
 • programátor,
 • správce sítě,
 • pracovník pro práci s grafickými programy, tvorbu webu.