Provozní řád

Provozní řád

 1. Žáci přicházejí před učebnu a laboratoř včas a vstupují až pokyn vyučujícího.
 2. Během přestávek není dovoleno se zdržovat v učebně nebo laboratoři chemie.
 3. V chemické laboratoři se nesmí jíst, pít z laboratorních nádob, kouřit.
 4. Studenti nesmí svévolně manipulovat se zdroji plynu, elektrické energie a vody.
 5. Povinnosti každého studenta je udržovat své pracoviště v čistotě a pořádku. Není dovoleno odhazovat odpadky do stolů a na podlahu.
 6. Všichni studenti mají přísný zákaz vstupu do skladu pomůcek a chemikálií.
 7. Přečtěte a zapamatujte si zásady první pomoci, důležitá telefonní čísla, umístění telefonu, hasícího přístroje a lékárničky.
 8. Při praktickém cvičení jsou studenti povinni dodržovat požární řád laboratoře a všechna pravidla bezpečnosti práce v laboratoři.
 9. Povinností všech studentů účastnících se praktického cvičení je dbát na vlastní bezpečnost i bezpečnost spolužáků. Je nutno používat ochranné pomůcky (pracovní plášť, a ochranné brýle, uzavřenou obuv a v případně potřeby i ochranné rukavice) a každý úraz nebo je třeba ihned oznámit vyučujícímu.
 10. Před zahájením vlastní práce se dobře seznamte s pracovním návodem. Návod důsledně dodržujte. Nesmějí se provádět pokusy, které zde nejsou předepsány.
 11. Pro práci používejte pouze označené chemikálie, čisté a neporušené chemické nádobí a další pomůcky.
 12. Průběh chemického pokusu neustále sledujte, neopouštějte bezdůvodně své pracovní místo. Pracovní místo lze opustit pouze se souhlasem vyučujícího.
 13. Odpad při práci (filtrační papíry, zbytky chemikálií, rozbité sklo apod.) likvidujte dle pokynu vyučujícího.
 14. Každou závadu na přístrojích a zařízení oznamte vyučujícímu. Je nepřípustné aby tyto závady odstraňovali studenti sami.
 15. Pokud student poškodí zařízení a pomůcky chemické laboratoře z hrubé nedbalosti bude mu vzniklá škoda předepsána k úhradě.
 16. Před ukončením praktického cvičení je nutné zkontrolovat dle přiloženého seznamu úplnost, (čistotu) a správné uspořádání pomůcek v pracovním stole.
 17. Pokud odchází student z laboratoře na přestávku, nebo po ukončení praktického cvičení je povinen umýt si ruce.
 18. Před odchodem z laboratoře je potřeba uzavřít vodu a plyn.
 19. Ustanovení tohoto řádu jsou studenti povinni znát a dodržovat je.