Požární řád

Požární řád

 1. Chemická laboratoř slouží k praktické výuce a činnosti žáků během výuky chemie.
  Za požární bezpečnost odpovídá: RNDr. Jaroslav Orság
 2. Největším nebezpečím z hlediska požární ochrany je skladování a používání hořlavých kapalných a plynných látek, které slouží pro výuku, demonstraci a provádění pokusů vyučujícími a žáky. Je třeba si uvědomit, že jisté nebezpečí plyne i z používání elektrických přístrojů při výuce.
 3. Všeobecné požadavky z hlediska požární bezpečnosti a ochrany
  • Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm.
  • Zákaz vstupu nepovolaným osobám.
  • Žákům je vstup povolen pouze za doprovodu vyučujícího.
  • Žáci mohou manipulovat se zařízením a materiálem pouze po předchozím poučení a seznámení s protipožárními předpisy vyučujícím.
  • Poškozené elektrické zařízení se nesmí používat. Musí odpovídat normám ČSN.
  • Při práci s elektrickými přístroji musíme dbát na dodržování návodu k obsluze a daných požárních zásad.
  • Při používání těkavých látek musí být zabezpečeno řádné větrání místnosti.
  • V prostorách školní laboratoře, jakož i v prostorách souvisejících s je jich provozem, musí být udržován naprostý pořádek a čistota, manipulační prostory, přístupové i únikové cesty musí být trvale přístupné a volné.
  • Ruční hasící přístroje musí být vždy provozuschopné a snadno dosažitelné.
  • V případě požáru je nutno postupovat v souladu s požárními poplachovými směrnicemi.
  • Hořlaviny I. a II. třídy musí být skladovány odděleně od ostatních chemikálií, v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, láhve bezpečně uzavřeny a označeny „HOŘLAVINA“, uloženy v kovové skříni. Objem při skladování nesmí být větši než 2dm3, u diethyletheru jen 0.5 dm3.
  • Láhve s hořlavinami musí být plněny do dvou třetin objemu, aby přetlak par při zvýšení teploty nezpůsobil vyražení uzávěru. Diethylether skladujeme vždy v plné láhvi, aby se nemohl přítomným vzduchem v láhvi oxidovat na explozivní peroxid.
  • S hořlavinami nikdy nepracujeme v blízkosti plamene. Zásobní láhve s hořlavinami musí být umístěny v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se pracuje s otevřeným ohněm.
  • Hořlaviny I. a II. třídy nikdy nezahříváme přímým plamenem, ale jen ve vodní lázni.
  • Při odchodu zabezpečíme všechna protipožární opatření (řádný úklid prostorů, uskladnění látek, uzavření plynu a vody, vypnutí elektrických přístrojů apod.)
 4. Všeobecné povinnosti pracovníků z hlediska požární ochrany
  • Dokonale znát manipulaci a použití hasicích přístrojů.
  • V případě vzniku požáru zajistit a provést hasební práce podle svých sil a prostředků, přivolat pomoc požárních jednotek ( 150 ) , řídit se požárními poplachovými směrnicemi.
  • Okamžitě ohlásit řediteli školy každou závadu, která by mohla zapříčinit požár a ohrozit osoby, majetek. Vadné zařízení je nutno okamžitě vyřadit z provozu.
 5. Úkoly požární hlídky
  • Dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně na pracovišti se zvýšeným požárním nebezpečím.
  • Provádí nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru.