Historie SOŠ ekonomické a zemědělské

Počátky školy spadají do roku 1888, kdy byla ve Vyškově otevřena z podnětu okresního hospodářského spolku při příležitosti jeho valné hromady dvouletá hospodářská škola. Byla zpočátku umístěna v pronajatém domě č. 16 na Žerotínově ulici. Protože toto řešení velmi brzo přestalo vyhovovat, zakoupil okresní hospodářský spolek stavební místo na Tyršově ulici č. 12 hned vedle nynějšího Sokolského domu. Nová budova byla slavnostně otevřena 1. října 1899. Přesto velmi brzy přestala sloužit svému účelu nejen pro vzrůstající počet zájemců o studium, ale i proto, že kromě malé školní zahrady za budovou, neměla vlastní pozemky pro praktickou výuku. Začalo opět hledání nových prostor. Východiskem se stal na nějakou dobu nový zámecký trakt, kam byla část školy přemístěna.

V r. 1920 se mění název školy na Zemskou dvouletou hospodářskou školu ve Vyškově. Tato škola získala v r. 1926 při tehdy prováděné pozemkové reformě od olomouckého arcibiskupství 34,7 ha pozemků, které se staly základem školního statku. Plocha byla později v r. 1927 rozšířena o hospodářské budovy vyškovského zámku.

V r. 1929 byla do nového zámeckého traktu umístěna hospodyňská škola pro dívky. Přilehlé pozemky byly rozděleny mezi hospodářskou a hospodyňskou školu. V r. 1931 se opět mění název školy na zemskou odbornou školu pro mimoškolní a poradenskou činnost. Postupně se rozšiřuje náplň i obsah činnosti. Do života školy však zasáhla okupace. V této době zaniká i hospodářský spolek, který jí byl vždy oporou.

Život po válce přinesl nejen změnu vnitropolitické situace, ale i nové vědecko-technické poznatky, které vyžadovaly moderní formy vzdělání.  Spolu s celoroční výukou se prodlužuje i doba studia. V r. 1951 se celá škola stěhuje z Tyršovy ulice do budovy zámku. I toto je však jen přechodné řešení.

V r. 1957 – 1960 byl na Nouzce vybudován nový školní statek výměnou za pozemky zámecké zahrady. Samotná škola se opět stěhuje, tentokrát k 30.9.1958 do nynější budovy bývalého kláštera na Komenského ulici č. 7 a zámecký trakt  tak definitivně opouští. Současně se studium rozšiřuje na čtyřleté a doplňuje se i forma studia. Škola umožňuje doplnit si vzdělání dvouletým nástavbovým studiem /1965 – 1972/ a později i dálkovým čtyřletým studiem /1975 – 1992/.

Změny ve společnosti po roce 1989 se nevyhnuly ani naší škole. S postupnou transformací společnosti upadá zájem o zemědělské obory. Proto v roce 1995 je nabízen nový obor obchodní akademie a následně dochází v r. 2000 ke změně názvu školy na Střední odbornou školu Vyškov. V rámci optimalizace sítě středních škol došlo od 1.7.2004 ke sloučení  střední odborné školy se střední zdravotnickou školou v jeden subjekt.  Souvisí to s útlumem zemědělského školství a snižováním počtu zemědělských oborů. V rámci další etapy optimalizace středních škol dochází k 1.7.2011 tedy k dalšímu sloučení, tentokrát s novým názvem Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov. Po přesunu nižšího gymnázia ze ZŠ Purkyňova navštěvuje školu celkem 934 žáků. Současný název školy je od 1.9.2013 Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov.

 PhDr. Jan Adamec