Historie gymnázia

Přípravy k založení vyškovského gymnázia začaly v roce 1896, kdy byla vytvořena Matice gymnazijní. Jejím úkolem bylo ve Vyškově zřídit gymnázium s českým vyučovacím jazykem. Povolení od ministerstva kultury a vyučování z Vídně dostala Matice 15. 5. 1899. Podmínkou bylo, že gymnázium bude soukromou školou a že nebude požadovat od státu žádné finanční příspěvky. V červenci téhož roku byl jmenován první ředitel ústavu profesor František Teplý, který stál v jeho čele neuvěřitelných 31 roků.

S výukou se započalo 18. září 1899 v místnostech arcibiskupského zámku se 121 žáky. Brzy se však ukázalo, že zapůjčené místnosti nebudou rozvíjejícímu se gymnáziu postačovat, a tak Matice přistoupila k výstavbě vlastní budovy. Je obdivuhodné, že se tehdejším stavbařům podařilo krásnou secesní budovu, která je i dnes chloubou Vyškova, postavit za necelých 12 měsíců. Nová budova byla vysvěcena arcibiskupem Kohnem 21. 9. 1902.

Od počátku existence gymnázia se snažila Matice o jeho zestátnění. To se podařilo až roku 1910 dekretem císaře Františka Josefa I.

V prvních desetiletích trvání ústavu se jednalo o tzv. klasické gymnázium s převahou výuky latiny a staré řečtiny. Od roku 1924 se ústav postupně měnil z klasického na reálné gymnázium, když se místo řečtiny zavedla do učebního plánu francouzština, ubylo hodin latiny a zavedla se deskriptivní geometrie.

Dvakrát v téměř stoleté historii muselo gymnázium opustit svoji budovu. Vždy se tak stalo v průběhu obou světových válek. Poprvé zde byl zřízen vojenský lazaret, podruhé byla budova gymnázia přeměněna v okresní nemocnici. Teprve v roce 1951 byla budova vrácena školství – gymnáziu.

Rovněž dvakrát stálo vyškovské gymnázium před zrušením. Poprvé se tak stalo v době německé okupace, kdy nacisté vedle vysokého školství likvidovali i střední, zvláště gymnázia. Podruhé pak v 50. letech, kdy v zájmu tzv. jednotné školy bylo gymnázium zrušeno a nahrazeno jedenáctiletkou s tříletým vyšším stupněm, který se však stal pouhou parodií na gymnaziální studia. Vývoj pokračoval přes střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ) k roku 1968, kdy bylo opět obnoveno gymnázium se čtyřletým cyklem. Gymnázium naštěstí přežilo i normalizační období, i když do učebního plánu byly zařazovány základy odborné přípravy a odborné předměty s praxí, které odebíraly hodiny z učebního plánu především jazykové přípravě a humanitním předmětům.

V roce 1990 bylo obnoveno víceleté gymnázium (sedmileté, od roku 1996 osmileté). V důsledku nedostatku místa v historické budově na Komenského náměstí muselo ředitelství pronajat 10 učeben v jednom pavilonu na ZŠ Purkyňova. Zde jsou umístěny nižší třídy (primy – kvarty) víceletého gymnázia. V současné době vyučuje tedy vyškovské gymnázium v osmiletém a čtyřletém cyklu.

PaedDr. Ivan Pokorný