Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání (GRV)

GRV informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v „rozvinutých“ a v „rozvojových“ zemích, rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které umožňují lidem aktivně se podílet na řešení problémů na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni. GRV také směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých představ.

Více o GRV: http://www.varianty.cz/index.php?id=8

 

Náš společný svět

Cílem projektu Náš společný svět (2010 – 2012) je integrovat globální rozvojové vzdělávání (GRV) do výuky a života vybraných škol s důrazem na rozvíjení kompetencí pedagogů pro kvalitní výuku témat GRV. 

Projekt, do něhož je zapojena i naše škola, je realizován Vzdělávacím programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s.

Projekt Náš společný svět (2010 – 2012) byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Více o NSS: http://www.varianty.cz/index.php?id=12&item=34

 

 
 

Cíle:

 

  • zvyšování informovanosti a rozšiřování všeobecného rozhledu ve snaze předcházet negativním vlivům dnešní konzumní společnosti
  • orientace v současném problematickém a propojeném světě 
  • uvědomování si rozdílů v ekonomické a sociální situaci lidí v různých místech světa
  • respektování odlišných názorů a předcházení vzniku předsudků (rasových, náboženských, xenofobních apod.)
  • systémové myšlení a hledání souvislostí globálních problémů
  • rozvíjení kritického myšlení, schopnosti argumentace a diskuse
  • přijímání zodpovědnosti za své konání
  • aktivní podílení se na řešení místních problémů i přispívání k řešení problémů na regionální, národní a mezinárodní úrovni

 

zdroj: www.arpok.cz

Více o GRV: http://www.varianty.cz/index.php?id=8