Agropodnikání

Absolvent uvedeného oboru vzdělání se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských organizacích, v nákupních a obchodních podnicích, ve šlechtitelských a semenářských organizacích, v ekonomických útvarech podniků, ve službách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny.

Uplatní se zejména jako zemědělský technik, agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky, pracovník zemědělské inspekce, poradce pro zemědělství, odborný pracovník údržby krajiny a rozvoje venkova včetně agroturistiky. Může vykonávat funkce středních technicko-hospodářských, administrativních a správních pracovníků jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě.

Odborné kompetence absolventa:

 • zvládá odbornou terminologii,
 • umí řídit motorová vozidla skupiny T a B (popř. C) a provádí jejich údržbu,
 • respektuje biologické a chemické podstaty procesů probíhajících v organismech rostlin a živočichů při stanovení a realizaci vhodných technologických postupů,
 • využívání laboratorních rozborů půd, vody, hnojiv, krmiv a zemědělských produktů,
 • vyvozuje odpovídající opatření při pěstování rostlin, chovu zvířat a zpracování zemědělských produktů,
 • pečuje o životní prostředí,
 • sestavuje osevní postupy, vypracovává plány hnojení a ochrany rostlin,
 • navrhuje vhodné technologické postupy pro pěstování určité plodiny,
 • organizuje, příp. prování orbu, předseťovou přípravu, hnojení, setí a sázení, ošetřování porostů během vegetace, sklizeň a posklizňovou úpravu plodin
 • realizuje preventivní opatření proti výskytu chorob a škůdců polních plodin
 • vhodně skladuje potřeby a produkty rostlinné výroby a navrhuje způsoby jejich zpracování,
 • ovládá a obsluhuje běžnou zemědělskou mechanizaci,
 • posuzuje ekonomické ukazatele výroby,
 • posuzuje zdravotní stav zvířat,
 • vykonává a organizuje činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny,
 • vede předepsanou provozní dokumentaci pro jednotlivé úseky práce.
 • Povinné předměty

  Skladba povinných předmětů pro každý ročník je dána učebním plánem, který je pro daný obor vytvořen.

  Volitelné předměty

  Studenti 3. a 4. ročníků si vybírají z nabídky volitelných předmětů, která je aktualizována v jarních měsících pro následující školní rok. Nabídka je k dispozici žákům v prostředí Moodle.

  Nepovinné předměty

  Žákům nabízíme kromě povinných a ve vyšších ročnících i povinně volitelných předmětů také předměty nepovinné. Naší snahou je umožnit žákům, v předmětech dle vlastního zájmu, rozšíření okruhu znalostí nad rámec daný učebním plánem.

  Nabídka nepovinných předmětů se liší podle ročníku, který žák absolvuje. Nabidka se zveřejňuje v prostředí LMS Moodle.

  Nepovinný předmět se otevře, pokud se do něj přihlásí minimálně 15 zájemců. Přihláška do nepovinného předmetu je závazná pro celý školní rok.

Způsob ukončení studia:

Podle platných předpisů MŠMT je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části a profilové části, kterou tvoří: pěstování rostlin, chov zvířat a praxe nebo základní odborné předměty, speciální odborné předměty a praxe. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.