Maturitní okruhy

 1. Kinematika hmotného bodu, přímočaré pohyby a pohyby po kružnici
 2. Dynamika soustavy hmotných bodů, pohybové zákony, zákon zachování hybnosti
 3. Mechanika tuhého tělesa, posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa
 4. Mechanika kapalin a plynů, klid a proudění tekutin
 5. Druhy energie a jejich vzájemné přeměny
 6. Struktura a vlastnosti plynů z hlediska molekulové fyziky a termodynamiky
 7. Vnitřní energie, teplo a práce plynu, první a druhý termodynamický zákon
 8. Struktura a vlastnosti pevných látek a kapalin, skupenské přeměny z hlediska molekulové fyziky a termodynamiky
 9. Interakce gravitační a elektrické, pole gravitační a elektrické
 10. Vzájemné působení elektrického nebo magnetického pole a látky
 11. Pohyby v gravitačním, elektrickém a magnetickém poli
 12. Elektrický proud v kovech, polovodičích, kapalinách, plynech a vakuu
 13. Obvod stejnosměrného elektrického proudu, práce a výkon proudu
 14. Obvod střídavého proudu, výroba, rozvod střídavého proudu
 15. Stacionární a nestacionární magnetické pole
 16. Kmity mechanické a elektrické, kmity vlastní a nucené
 17. Mechanické, akustické a elektromagnetické vlnění v řadě bodů
 18. Mechanické, akustické a elektromagnetické vlnění v izotropním prostředí
 19. Optické zobrazování zrcadly a čočkami
 20. Vlnové vlastnosti světla, elektromagnetické záření
 21. Základy speciální teorie relativity
 22. Základy kvantové fyziky
 23. Elektronový obal atomu
 24. Atomové jádro, jaderné reakce, systém částic
 25. Základní poznatky z astrofyziky
 26. Mezinárodní soustava jednotek a měření fyzikálních veličin

Povolené pomůcky: kalkulačka, škola poskytne MFCHT.

Last modified: Thursday, 18 October 2018, 7:51 AM