Maturitní témata

Maturitní otázky SV

 

1. Předmět filozofie

- předmět a vnik filozofie

- filozofické disciplíny

- vztah filozofie k mýtu, náboženství, vědě a umění

- základní filozofické pojmy

 

2. Vznik antické filozofie

- charakteristika řecké filozofie

- Miléťané, Pythagorejci, Eleaté

- Hérakleitos, mladší fyzikové, atomismus

 

3. Vrcholné období antické filozofie, helénismus

- charakteristika vrcholného období řecké filozofie

- sofisté, Protágorás, Gorgiás

- Sokrates, Platón, Aristoteles

- charakteristika helénistické filozofie

 

4. Filozofie období středověku a renesance

- charakteristika středověké filozofie

- období patristiky, Aurelius Augustinus

- období scholastiky, spor o universalie, Tomáš Akvinský

- období renesance, Machiavelli

 

5. Novověká filozofie

- charakteristika empirismu a racionalismu

- empirismus: Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume

- racionalismus: Descartes, Spinoza, Leibniz

- osvícenství: Montesquieu, Voltaire, Rousseau

 

6. Německá klasická filozofie

- Kant, Fichte, Schelling, Hegel

- Feuerbach, marxismus

 

7. Iracionální a scientistické směry 19. a 20. století

- iracionalismus: Schopenhauer, Nietzsche, pozitivismus: Comte

- intuitivismus: Bergson,  existencialismus: Jaspers, Heidegger, Sartre, Camus

- pragmatismus: Dewey, James, fenomenologie: Husserl, hermeneutika: Gadamer

 

8. Historie českého filozofického myšlení

- období reformace: Hus, Chelčický

- J. A. Komenský

- filozofie 19. a 20. století: Bolzano, Smetana, Krejčí, Klíma, T.G.Masaryk, Tvrdý, Rádl, Patočka, Bělohradský, Kohák

 

9. Psychologie – odvětví, metody, přístupy

- psychologie jako věda (předmět, vznik)

- psychologické disciplíny (základní, speciální, aplikované)

- metody a přístupy psychologie


10. Psychologie osobnosti

- aktivačně motivační vlastnosti (potřeby, pudy, zájmy, sklony, cíle)

- temperament (typologie)

- výkonové vlastnosti (vlohy, schopnosti, nadání, talent, genialita)

- inteligence

- druhy a fáze paměti, učení

 

11. Sociální psychologie

- předmět sociální psychologie, základní pojmy

- typy sociální komunikace (verbální, neverbální a další)

- psychologie davu

- proces socializace, socializační činitelé

- masová komunikace

 

12. Sociologie, sociální skupiny, sociální role

- předmět a vznik sociologie

- sociální skupiny, vůdcovství ve skupině, dav

- sociální role a pozice, sociální stratifikace (třídy, stavy, kasty)

 

13. Etika jako teorie mravnosti a morálky

- vymezení etiky jako vědy, základní pojmy a problémy

- vývoj etického myšlení od antiky po současnost

(Sokrates, Platón, Aristoteles, helénismus, křesťanská etika,   

Machiavelli, Kantova etika, etika 20. století)                                      

- profesní etika a etické kodexy

- aktuální etické problémy

 

14. Religionistika

- světová náboženství a jejich charakteristika

- judaismus, křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus

- další náboženství

 

15. Politologie

- předmět a vývoj politologie, disciplíny a směry

- politické teorie od antiky po současnost

- stát a státní moc

- mezinárodní vztahy, dohody, deklarace, diplomacie

 

16. Základní směry politického myšlení

- ideologie a její funkce, doktrína

- liberalismus, konzervatismus, marxismus, socialismus, komunismus

- nacismus, fašismus, rasismus, feminismus, anarchismus, enviromentalismus

 

 

17. Nadnárodní organizace

- OSN: vznik, orgány (Rada bezpečnosti, Valné shromáždění), mezinárodní organizace OSN

- EU: vznik, principy a orgány EU, eurozóna, Schengen

- NATO: vznik, orgány, Partnerství pro mír

- další nadnárodní organizace

 

18. Formy státu a vlády, volby

- znaky a funkce státu

- demokracie, diktatura, monarchie a republiky, teokracie a jiné formy vlády

- federace, konfederace, národ a stát

- volby a volební systémy, politické strany

 

19. Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

- charakteristika, jednotlivé hlavy

- lidská práva a základní svobody

 

20. Právo- druhy práva, právní norma a řád. Občanské právo

- objektivní, subjektivní právo, prameny práva, právní norma, právní řád

- věcná práva: vlastnictví, spoluvlastnictví, práva k cizím věcem, dědické právo

- závazkové právo

 

21. Rodinné, pracovní a obchodní právo

- manželství, náhradní péče o dítě (adopce, poručenství, pěstounská péče, opatrovnictví)

- pracovní poměr, pracovní smlouva, pracovní doba, práva a povinnosti zaměstnanců a  

  zaměstnavatelů

- typy obchodních společností

 

22. Trestní právo

- trestní právo hmotné: trestný čin x přestupek, druhy trestů, ochranná opatření, podmínky

  trestní odpovědnosti, mladiství

- trestní právo procesní: průběh trestního řízení, orgány činné v trestním řízení

 

23. Základy ekonomie, subjekty trhu, konkurence

- mikro a makroekonomie, základní ekonomické pojmy

- ekonomické systémy, subjekty, sektory

- tržní mechanismus, nabídka a poptávka, konkurence

- ekonomické směry

 

24. Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice

- úloha státu v ekonomice, státní rozpočet

- inflace, nezaměstnanost

- HDP, měna

- daňová soustava

- sociální politika státu

 

25. Bankovnictví, finance

- bankovní soustava

- ČNB, komerční banky

- finanční produkty, spoření, investice, pojištění

- peníze, cenné papíry

- hospodaření domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

 


Last modified: Monday, 8 October 2018, 9:55 AM