Tematické okruhy k profilové části maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury


I.    Literární část:
1.    Starověké písemnictví
2.    Literatura středověku
3.    Renesance a humanismus v evropské a české literatuře
4.    Evropské baroko, vývoj českého baroka
5.    Klasicismus, osvícenství, české národní obrození
6.    Preromantismus a romantismus
7.    Zvláštnosti českého romantismu
8.    Realismus, naturalismus
9.    Moderní umělecké směry konce 19. stol. a poč. 20. stol.
10.    Česká literární moderna, buřiči
11.    Světová próza v 1. pol. 20. stol.
12.    Česká poezie 1. pol. 20. stol.
13.    Česká meziválečná próza
14.    Světová literatura ve 2. pol. 20. stol.
15.    Česká literatura po 2. světové válce (do r. 1968)
16.    Tři proudy české literatury po r. 1968
17.     Literatura a dějiny
18.    Vývoj světového divadla
19.    Vývoj českého divadla
20.    Lidová slovesnost
21.    Téma války v literatuře
22.    Stručný vývoj světové a české kinematografie
23.    Komično v literatuře
24.    Literatura a fantazie
25.    Čeští spisovatelé světového věhlasu

II.     Jazyková a slohová část
Vědomosti studentů jsou ověřovány formou všestranných jazykových rozborů na konkrétních literárních textech (zvuková a grafická stránka jazyka, lexikologie, morfologie, syntax, stylistika).

Last modified: Monday, 30 January 2012, 2:04 PM