Maturitní okruhy z biologie

 1. Život a jeho poznávání. Obecné vlastnosti organismů.
 2. Nebuněčné organismy. Prokaryotní organismy.
 3. Eukaryotická buňka. Základní děje na buněčné úrovni.
 4. Rozmnožování  eukaryotické buňky. Mitóza. Meióza. Buněčný cyklus.
 5. Rostlinná histologie a organologie.  Látkový a energetický metabolismus.
 6. Říše Houby. Říše Chromista. Podříše Nižší rostliny.
 7. Klasifikace  vyšších rostlin. Výtrusné rostliny. 
 8. Rostliny nahosemenné a krytosemenné. Plody.
 9. Rostliny dvouděložné a jednoděložné.
 10. Fylogenetický systém a evoluce živočichů. Říše Prvoci.
 11. Mnohobuněční. Houbovci. Žahavci.
 12. Ploštěnci. Hlísti. Měkkýši.
 13. Článkovaní. Kroužkovci. Drápkovci. Členovci.
 14. Ostnokožci. Nižší strunatci. Pláštěnci. Kopinatci.
 15. Obratlovci – kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci.
 16. Obratlovci - plazi, ptáci, savci.
 17. Biologická evoluce. Původ a vývoj člověka.
 18. Opěrná a pohybová soustava člověka.
 19. Tělní tekutiny. Oběhová soustava člověka.
 20. Trávicí soustava člověka. Metabolismus. Výživa.
 21. Dýchací a vylučovací soustava člověka. Kůže.
 22. Nervová a hormonální soustava člověka.
 23. Smyslové orgány člověka.
 24. Rozmnožování a vývin člověka. Zdraví.
 25. Molekulární genetika. Mimojaderná dědičnost.
 26. Klasická genetika. Autozomální a gonozomální dědičnost. 
 27. Mutace. Genetika člověka. Základy populační genetiky.
 28. Ekologie. Ochrana a tvorba životního prostředí.

  Last modified: Thursday, 18 October 2018, 7:57 AM