Maturitní okruhy ZDR

 1. Biologie jako věda, vlastnosti, složení a evoluce živých organismů.
 2. Nebuněčné a prokaryotní organismy.
 3. Stavba a rozmnožování eukaryotní buňky.
 4. Metabolismus eukaryotní buňky.
 5. Rostlinná pletiva a vegetativní orgány rostlin.
 6. Generativní orgány rostlin, opylení, oplození.
 7. Klasifikace živých organismů, houby, nižší rostliny.
 8. Mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné rostliny.
 9. Krytosemenné rostliny.
 10. Biologie člověka: soustava pohybová.
 11. Biologie člověka: kůže a smyslové orgány.
 12. Biologie člověka: soustava oběhová a dýchací.
 13. Biologie člověka: soustava nervová a soustava žláz s vnitřní sekrecí.
 14. Biologie člověka: soustava trávicí, vylučovací a pohlavní.
 15. Protista a rozdělení živočichů.
 16. Houbovci, žahavci, ploštěnci, hlístice, kroužkovci.
 17. Členovci.
 18. Měkkýši, ostnokožci, rozmnožování a ontogeneze živočichů.
 19. Strunatci: pláštěnci, bezlebeční, obratlovci – paryby, paprskoploutví, nozdratí, obojživelníci.
 20. Obratlovci – znaky, soustavy, rozdělení, plazi, ptáci, savci.
 21. Klasická genetika.
 22. Molekulární genetika.
 23. Chromozom a jeho funkce, proteosyntéza, genetika člověka.
 24. Ekologie: organismus a prostředí.
 25. Ekologie: člověk a prostředí.
Last modified: Wednesday, 10 December 2014, 9:52 AM