Přijímací řízení - základní informace pro šk. rok 2017/18

Škola nabízí obory:

 

Přihlášky do jednotlivých oborů přijímáme do 1. března 2017.

 

V rámci přijímacího řízení budou posuzovány:

  1. výsledky žáka ze základní školy (2. pololetí 4./8. ročníku a  1. pololetí 5./9. ročníku),
  2. výsledky přijímací zkoušky,
  3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 

ad 2) Všechny čtyřleté obory vykonají zkoušku z centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky. První řádný termín pro čtyřleté obory je stanoven na 12. dubna 2017, 2. řádný termín na 19. dubna 2017, pro osmileté gymnázium je 1. řádný termín stanoven na 18. dubna 2017 a 2. řádný termín na 20. dubna 2017 (náhradní termíny pro všechny obory jsou stanoveny na 11. května  a 12. května 2017). Testy připravuje  společnost Cermat.  

ad 3) Diplomy a osvědčení dokladující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče lze doložit nejpozději 24. dubna 2017 do 8:00 hod.

 

Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

 

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky (i na stejnou školu, ale různé obory). V dalších kolech přijímacího řízení není omezen počet přihlášek ani počet škol. Přihlášky jsou ke stažení v sekci Ke stažení - Přihlášky ke studiu.

 

Zákonný zástupce uchazeče a zletilý uchazeč má možnost po ukončení přijímacího řízení nahlédnout do spisu uchazeče o studiu, termín je předběžně stanoven na 2. května 2017 od 9:00 do 11:00 hod.

 

Informace k přijímací zkoušce od společnosti Cermat

Podrobné informace jsou dostupné na stránce Cermatu: http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html. Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí - českého jazyka a matematiky. Typové úlohy a ilustrační testy jsou dostupné na webu Cermatu.

 

Časový limit konání testů je stanoven na 60 min. pro český jazyk a 70 min. pro matematiku. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů.

 

O prodloužení testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě posudku školského poradenského zařízení. Posudek uchazeč doloží k přihlášce k přijímacímu řízení.

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení  budou zveřejněny na úřední desce školy a na webu školy. Od data zveřejnění běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

 

Přijatí uchazeči musí odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí.

 

Na webu www.jmskoly.cz jsou informace o právních náležitostech přijímací zkoušky.

Informace o zápisových lístcích lze získat na adrese http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky.

 

Přípravný kurz z matematiky

Centrum dalšího vzdělávání Gymnázia a SOŠZE Vyškov pořádá od 25. 1. do 5. 4. 2017 pro žáky 9. ročníku ZŠ  přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky.  Podrobnější informace najdete na webu Centra: https://sites.google.com/a/gykovy.cz/centrum-dalsiho-vzdelavani/aktualne

Štítky: 
Česky

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

Pro obory Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky přijímáme do 19. května 2017 v kanceláři školy.  K přihlášce doložte výpis výsledků jednotných testů Cermat.

Přihlášky jsou ke stažení v sekci Ke stažení - Přihlášky ke studiu.

V přijímacím řízení bude ředitel školy hodnotit u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:

  • a. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
  • b. výsledky přijímací zkoušky, doložené výpisem výsledků jednotných testů z 1. kola,
  • c. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 

Pro obor Zdravotnický asistent vyžadujeme zdravotní potvrzení.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 23. května  2017 na webových stránkách školy a na úřední desce. Od tohoto data běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba, (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 10 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

Štítky: 
Česky

Podrobné informace k přijímacímu řízení pro šk. rok 2017/2018

Všechny obory vykonají zkoušku z centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky. Testy připravuje  společnost Cermat.

První řádný termín pro čtyřleté obory je stanoven na 12. dubna 2017, 2. řádný termín na 19. dubna 2017, pro osmileté gymnázium je 1. řádný termín stanoven na 18. dubna 2017 a 2. řádný termín na 20. dubna 2017 (náhradní termíny pro všechny obory jsou stanoveny na 11. května  a 12. května 2017).

Diplomy a osvědčení dokladující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče lze doložit nejpozději 24. dubna 2017 do 8:00 hod.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 3. května  2017 na webových stránkách školy a na úřední desce. Od tohoto data běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí je možné vyzvednout osobně:

  • ve středu 3. května v 9:00–11:00 hod. a 13:00–16:00 hod. ,
  • a ve čtvrtek 4. května v 9:00–11:00 hod. a 13:00–16:00 hod.

 

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 17. května 2017, tj. do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba, (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 10 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí.

Štítky: 
Česky

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - po autoremeduře a náhradním termínu

Podle ustanovení § 183 odst. 3 školského zákona ředitel školy vyhoví odvolání proti rozhodnutí ve věcech přijímání ke střednímu vzdělávání v případě uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale jejich žádost byla zamítnuta v souladu s § 60 odst. 14 školského zákona, pokud je lze po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů přijmout; při tom se ředitel řídí pořadím uchazečů podle § 60 odst. 14 školského zákona.

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 17. května 2017, tj. do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Česky

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro zdravotnické obory

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny 24. května 2017  na webových stránkách školy a na úřední desce. Od tohoto data běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce), kteří si nevyzvedli rozhodnutí osobně, obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba, (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí.

Štítky: 
Česky

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 3. května  2017 na webových stránkách školy a na úřední desce. Od tohoto data běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí je možné vyzvednout osobně:

  •     ve středu 3. května v 9:00–11:00 hod. a 13:00–16:00 hod. ,
  •     a ve čtvrtek 4. května v 9:00–11:00 hod. a 13:00–16:00 hod.

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 17. května 2017, tj. do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba, (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 10 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí.

Cermat připravil pro všechny uchazeče webový výsledkový portál https://vpz.cermat.cz/testy/. Pro přihlášení se na portál zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.

Štítky: 
Česky