Chemie

Štítky: 
Česky

Aktivity a úspěchy CH GYM + SOŠ

Exkurze RESPONO

Studenti tercií se účastní exkurze do RESPONA ve Vyškově. Dozví se zajímavé informace o třídění odpadu a na toto téma, pak v hodině chemie, dělají projekt.

Aktivity a úspěchy 2018/2019

Štítky: 
Česky

Exkurze na katedru analytické chemie Univerzity Palackého v Olomouci

21. listopadu 2018 byla zorganizována pro studenty semináře chemie 3. ročníku návštěva katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Náplň této exkurze se týkala hlavně klasické analýzy zaměřené na obsah beta karotenu v mrkvi a prohlídky instrumentálních laboratoří. Pod vedením RNDr. Jaroslava Orsága a Mgr. Jitky Hrežové jsme vlakem odcestovali do Olomouce. Po příjezdu jsme se přesunuli na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Nejen exteriér, ale i interiér fakultní budovy je velmi moderní a příjemný.

Na zdejší katedře analytické chemie se nás ujali velice příjemní zaměstnanci v čele s panem docentem Petrem Bednářem. Po krátké instrukci k bezpečnosti práce jsme se, v pracovních pláštích, shromáždili v laboratoři analytické chemie. Zde byla pro studenty našeho semináře připravena preparativní úloha, jejímž úkolem bylo vyextrahovat z mrkve β-karoten a stanovit jeho obsah v mrkvi, a to sejmutím UV-Vis spektra získaného extraktu pomocí spektrofotometru Schimadzu.

Po praktické části v laboratoři jsme byli provedeni velkým počtem laboratoří s různým výzkumným zaměřením.  Všechny zdejší laboratoře disponují moderním přístrojovým vybavením. Během této exkurze jsme byli seznámeni s hmotnostním spektroskopem, principem hmotnostní spektrometrie, s mikroskopem atomárních sil i s několika optickými a elektroanalytickými separačními metodami.

Studenty našeho semináře zaujala laboratoř, která je určena k rozboru uměleckých děl. V této laboratoři se dokazuje přítomnost některých barviv ve zkoumaných vzorcích. Výsledky těchto rozborů pomáhají historikům stanovit např. pravost, stáří nebo autora díla.

Naše exkurze byla zakončena přednáškou o studiu na Přírodovědecké fakultě, kde lze kromě analytické chemie studovat např. i biochemii, organickou chemii, fyzikální chemii nebo biologii a fyziku.

Dle názorů studentů byla tato exkurze příjemným obohacením studijního života. Věřím, že v každém z nás zanechala příjemné dojmy.

RNDr. Jaroslav Orság, Stefania Georgiadisová 3.A

Štítky: 
Česky

Postup do kraje v matematice a chemii

Žáci 4.KA byli úspěšní v okresních kolech Matematické i Chemické olympiády, které probíhaly v minulých týdnech.

Martin Kužílek získal 1. místo v Matematické olympiádě, a může se tak těšit na postup do kraje. Pěkné 5. místo zde obsadil Denny Valach. V Chemické olympiádě se Denny Valach umístil  na 1. místě a postupuje do krajského kola. Úspěchem zde bylo také 4. místo Ondřeje Jakuba Chromého a 5. místo Roberta Kudličky.Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů v krajských kolech.Zuzana Ševčíková

Česky

Aktivity a úspěchy 2017/2018

Česky

Cesta za poznáním analytické chemie

V úterý 21. 11. 2017 se uskutečnila exkurze na katedru analytické chemie Univerzity Palackého v Olomouci. Exkurze byla určena pro studenty 3. ročníku, kteří mají zároveň seminář z chemie.

Role našich průvodců se zhostili především doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. a RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.

Nejdříve jsme byli seznámeni s možnostmi studia. Výhodou oproti Dni otevřených dveří bylo to, že se naši průvodci věnovali jen naší asi dvacetičlenné skupince, díky tomu nám také mohli odpovědět na všechny naše dotazy. Samotné nás překvapilo především, jak široké má chemie využití. Každý z nás věděl, že chemie je důležitá v potravinářství, průmyslu, forenzních vědách atd., ale jak je důležitá například v archeologii, nás vůbec nenapadlo.Já osobně jsem ocenila, že se exkurze účastnili studenti semináře, díky čemuž naši průvodci předpokládali jistou znalost v oblasti organické i anorganické chemie a nevysvětlovali tak každý složitější název.

Poté jsme byli seznámeni s bezpečnostními podmínkami v laboratoři, pak už jsme si mohli obléct pláště, nasadit ochranné brýle a vyrazit do laboratoře. V laboratořích jsme byli rozděleni do dvojic s tím, že každá dvojice dostala úkoly, které měla během cvičení splnit. Nejzajímavější byly asi skupinové reakce iontů. V tomto úkolu šlo v podstatě o vznik barevných roztoků nebo sraženin smícháním různých iontů.

Práce v laboratoři se rozhodně s klasickými cvičeními ve škole nedala srovnat. Zatímco ve škole jsou studenti většinou pod neustálým dozorem učitelů, chemikálie jsou nachystané a v podstatě se nedostaneme do kontaktu s nebezpečnými látkami, tady jsme se museli zorientovat, zjistit, kde které látky jsou, a pracovali jsme i s koncentrovanými kyselinami. Po ukončení praktické části jsme byli ještě provedeni po laboratořích, kde jsme se seznámili s různými diagnostickými přístroji, jako je například fluorescenční nebo hmotnostní spektrometr.

Celá naše skupinka se shodla, že návštěva na katedře analytické chemie rozhodně nebyla ztrátou času. Odcházeli jsme plni nových poznatků, dojmů a někteří z nás se tam možná za pár let vrátí jako vysokoškolští studenti.Kateřina Studničná, 7.MB

Česky

Exkurze do Respona

Na otázku: Má třídění odpadu smysl? chtěla najít odpověď třída KA na exkurzi v Responu ve Vyškově.

Hned u vchodu bylo vidět několik velkých kontejnerů, do kterých se házela suť a větší objemné věci. Poté jsme se vydali do největší budovy, kde pracovníci Respona třídili plasty podle barev. Pak jsme navštívili  budovu, kde se skladovaly nebezpečné látky a také staré hasicí přístroje.Viděli jsme, jak se rozebírají staré televize nebo rádia.

Odcházeli jsme s novými vědomostmi a přesvědčením, že se pokusíme třídit odpad, jak to jen bude možné. Naše životní prostředí to potřebuje!

Ve třídě jsme si pak v hodině chemie vyplnili testy na toto téma a shodli jsme se všichni, že třídění odpadu má rozhodně smysl!

Česky

Exkurze do čistírny vod ve Lhotě

Dne 23. 5. 2018 jsme se my, žáci 2. ZL a 2. ZA, zúčastnili exkurze do čistírny vod ve Lhotě. Celým procesem nás provázel milý pán, který všechny seznámil s postupem čištění vody a s chemikáliemi, kterými se voda čistí. Nejprve jsme viděli znečištěnou vodu před úpravou. Tahle voda se odebírá přímo z přehrady v Opatovicích, je přiváděna do Lhoty a poté upravována. Po úpravě je rozváděna do domácností.

Během prohlídky úpravny vod jsme si vyzkoušeli znalosti z chemie a fyziky. Po exkurzi ve Lhotě jsme se vydali procházkou lesem do Opatovic, abychom se podívali na přehradu. Ta je momentálně v procesu úprav. Tato velmi naučná exkurze nám ukázala, že voda, kterou máme každý v domácnosti, není samozřejmostí. Prochází velmi složitým a zdlouhavým způsobem úpravy, proto bychom si měli vody vážit a neplýtvat s ní.

Nela Zehnalová, 2.ZL

Nudíš se odpoledne doma? Bádej!

Pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci si můžeš vyzkoušet být součástí výzkumného týmu v rámci projektu Badatel hned v několika různých oborech. Jedná se o matematiku, chemii, biologii, fyziku a informatiku.Já jsem se v letošním školním roce podílela na chemickém výzkumu. Mými konzultanty byli Mgr. Monika Cechová a doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. Náš výzkumný tým měl za úkol zjistit, jaké látky ovlivňují dormanci semen. Dormance je vlastnost semene, která rozhoduje o tom, kdy dané semeno začne klíčit. Tato problematika nebyla doposud podrobněji zkoumána.

Při práci v laboratoři jsem spolupracovala hlavně s Monikou. Vždy byla velmi ochotná a milá a se vším mi pomohla. Umožnila mi efektivně zkombinovat školu s výzkumem.

V laboratoři jsem vždy dostala podrobné instrukce, jak při práci postupovat, a pokud jsem si nebyla v něčem jistá, moje konzultantka byla vždy ochotná mi danou věc předvést. Pracovala jsem s přístroji, ke kterým běžný student nemá přístup, pochopila jejich princip a postupně se je snažím i ovládat.

Na výzkumu dormance semen se podílím od prosince roku 2017 a v rámci projektu Badatel jsem se zúčastnila i konference mladých vědců, kde jsem prezentovala výsledky našeho projektu v anglickém jazyce. Takže i v angličtině si zde přijdeš na své. Byla jsem velmi šťastná, že můj příspěvek byl ohodnocen a kromě drobných materiálních dárků jsem dostala možnost jet na letní školu do zahraničí.

Účast na tomto projektu je jednou z mých doposud největších životních zkušeností. Je to skvělá příležitost, jak si vyzkoušet běžně nedostupné výzkumné metody a přístroje. Jsem obklopená lidmi, kteří se opravdu snaží, abych si výzkum užívala, a pomáhají mi se vším, co potřebuji. V projektu chci pokračovat i v příštím školním roce. Dosavadní výzkum nám již vytyčil skupiny látek, kterým se budeme v budoucnu podrobněji věnovat.

Podrobnější informace o projektu Badatel se dají dohledat na webových stránkách. Komunikace s jednotlivými konzultanty je velmi rychlá a brzy víte, kdy a kam se dostavit za účelem bádání. Téma, které si v rámci Badatele zvolíte, může být i tématem vaší práce SOČ.

Tedy neváhej a koukni na http://www.badatel.upol.cz/.

Veronika Babyrádová, MA

Štítky: 
Česky

CH - Archiv

Česky

Aktivity a úspěchy 2016/2017

Česky

V chemické olympiádě na stupních vítězů

Dne 3. 3. 2017 se uskutečnilo na Základní škole Nádražní 5 ve Vyškově okresní kolo chemické olympiády kategorie D. Soutěž probíhala ve dvou částech. První byla praktická část, v níž žáci prokazovali svou zručnost v laboratoři, a po ní následoval test k ověření jejich teoretických znalostí.

Jelikož se v tento den na jednom místě sešlo mnoho talentovaných mladých chemiků, konkurence byla velká.

Velmi dobře si vedla naše studentka ze třídy KA Pavlína Ďurišová, která ohromila svými znalostmi. Nakonec se radovala z krásného druhého místa.

Blahopřejeme.

 

Mgr. Zuzana Ševčíková

Česky

Aktivity a úspěchy 2015/2016

Česky

Exkurze Respono

Má třídění odpadu smysl?

Na tuto otázku chtěla najít odpověď třída TA a KA na exkurzi v Responu. Při příchodu jsme byli seznámení s provozem Respona a pomalu jsme se vydali na prohlídku.

Hned u vchodu jsme viděli několik velkých kontejnerů, do kterých se házela suť a větší objemné věci. Poté jsme se vydali do největší budovy, kde pracovníci Respona třídili plasty podle barev. Pak jsme šli do budovy, kde se skladovaly nebezpečné látky a také staré hasicí přístroje.Viděli jsme, jak se rozebírají staré televize nebo rádia.

Prohlídka trvala něco kolem hodiny. Odcházeli jsme s novými vědomostmi a přesvědčením, že se pokusíme třídit odpad, jak to jen bude možné. Naše životní prostředí to potřebuje!

 

 

Česky

Chemická olympiáda

Letošní školní rok, stejně jako každý jiný, probíhalo na našem gymnáziu školní kolo chemické olympiády. Nebylo to ale jen tak. Nejprve jsme měli za úkol vypracovat domácí kolo, které se skládalo z 5 úloh, a obětovat svůj čas i jiným věcem z oblasti chemie. Také jsme se věnovali praktické části. Za naši třídu KA se zúčastnili celkem tři studenti – Jakub Šišma, Lea Koláčková a Lucie Popelová.

Dne 19. 2. 2016 se konalo školní kolo, ve kterém jsme se umístili v následujícím pořadí: 1. místo - Lucie Popelová, 2. místo - Lea Koláčková a 3. místo - Jakub Šišma. V okresním kole chemické olympiády se umístil Jakub Šišma na 4. místě.

Děkujeme paní učitelce Ševčíkové, která nám pomáhala s přípravou.

Lucie Popelová, KA

 

Česky

Chemie není nuda ...

Že je chemie zajímavou a nevšední přírodovědnou disciplínou, jsme samozřejmě věděli. Vždyť sami jsme ji studovali, máme ji rádi, a proto ji i rádi učíme. Ale další povzbuzení přišlo v kurzu chemie v rámci projektu Otevřená věda.

Chemie má svoje nezastupitelné místo v lidském počínání a pokroku. Na počátku to byly elixíry mládí, barevné ohně, střelný prach; dnes se kurz stočil k syntetickým nanotechnologiím, které řeší molekulární design nanočástic a jejich funkční aplikace, obor stojící na rozhraní syntetické chemie, fyzikální chemie a biotechnologie. Další aktuální problematikou jsou aerosolové částice a jejich klíčový význam v koloběhu vody v přírodě a v ovlivňování globálního klimatu. A úžasnou, dnes vysoce moderní chemickou disciplínou je chemie polymerů. Polymerní nanokompozity a tzv. chytrá polymerní elektronika, například v podobě displejů mobilních telefonů, překvapuje už dnes. Ale mnohem větší věci ještě vykoná!

Tedy pokud chcete být u toho, tak hurá a s úsměvem se vrhněte do studia chemie.

 

Příjemné zážitky s chemií vám všem přejí

Jitka Hrežová a Jaroslav Orság

Česky

Exkurze „Vodní hospodářství“

9. 6. 2015 jsme tradičně (jako každý rok) s žáky druhých ročníků 2. ZL a 2.ZA zdravotnické školy podnikli exkurzi týkající se úpravy vody z Opatovické přehrady a čištění vody z domácností a podniků v čistírně vody v Marchanicích. Žáci měli možnost vidět celý proces úpravy.

Exkurzi jsme tentokrát zahájili v Marchanicích u Vyškova, kde se znečištěná voda z domácností a podniků čistí a vrací se zpět do přírody.

Autobus nás převezl do Lhoty k čističce vody. Tam probíhá úprava povrchové vody, která je pravidelně z přehrady odčerpávána z hloubky asi 15 m. Povrchová voda je mechanicky i chemicky upravena na pitnou vodu. Ta je ze zásobních nádrží samospádem vypouštěna potrubím do domácností ve Vyškově, Slavkově a Bučovicích. 

Pěšky jsme se společně vydali k Opatovické přehradě, kde mají žáci možnost vidět, na jakém principu funguje přehradní nádrž, poslechnout si historii tohoto vodního díla a podívat se do chodeb pod přehradní nádrží.

Exkurzi jsme uzavřeli procházkou přes Opatovice ke ZŠ v Dědicích.

 

Lenka Molčanová a Jaroslav Spáčil

Chemická olympiáda

Do okresního kola chemické olympiády kategorie D, které se konalo 9. března, se po náročné přípravě ve školním kole dostali dva studenti třídy KA. Z 1. místa postoupil Luong Ngoc Long a z 2. místa Lucie Vlčková. V okresním kole se Luong Ngoc Long umístil na skvělém 1. místě a Lucie Vlčková byla devátá.

Oběma patří dík za výbornou reprezentaci školy a Luongovi mnoho zdaru v krajském kole.

 

Česky

Chemie GYM

chemie

Chemikové jsou prazvláštní třída smrtelníkův, kteréž jakýsi nesmyslný pud pohání ku vyhledávání rozkoši v dýmu a parách, plamenech a mouru, mezi jedy a chudobou.

A přece zdá se mi uprostřed těchto útrap, že vedu život utěšený, a nechť zemru, kdybych se odhodlal vyměnit místo své s králem Perským.

J. J. Becher 1662, V. Šafařík 1872

CH - Nižší gymnázium

Chemie se vyučuje podle ŠVP. Tercie a kvarty mají chemii 2 hodiny týdně.

Studenti zde získají základní znalosti z anorganické i organické chemie. V rekonstruované laboratoři chemie se seznámí s laboratorní technikou a některými laboratorními postupy.

Studenti tercie i kvarty vypracují zadané projekty zaměřené na problémy životního prostředí. Mohou zde využít svých znalostí z informatiky, zeměpisu a biologie.

Chemii na nižším stupni víceletého cyklu vyučuje Mgr. Zuzana Ševčíková.

CH - Vyšší gymnázium

Vzdělávací obor chemie je jednou z povinných součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je specificky směřována k podchycení a rozvíjení zájmu o poznání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů. Takto nabyté znalosti studenti uplatní nejenom při skládání maturitní zkoušky a vykonání přijímací zkoušky na vysokou školu, ale i v běžném životě.

Ve čtyřletém a druhém stupni osmiletého gymnázia je chemie koncipována jako předmět, který již na vyšší úrovni zahrnuje chemii obecnou, anorganickou a organickou. Studium chemie je završeno základy biochemie. Základní formou výuky je výklad doplňovaný demonstračními pokusy, videem, ukázkami z internetu, referáty a prezentacemi. 

Vyučovací předmět chemie je dotován v prvním a druhém ročníku (kvintě a sextě) třemi hodinami týdně. Z tohoto počtu jsou věnovány teorii dvě hodiny a jedná hodina připadá na laboratorní cvičení. Ve třetím ročníku (septimě) je předmět dotován dvěma vyučovacími hodinami týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku se mohou studeti individuálně profilovat volbou dvouhodinového semináře z chemie.

Výuka chemie probíhá převážně v odborných učebnách chemie vybavených audiovizuální technikou. Laboratorní cvičení, na které je třída půlena, probíhá v moderních chemické laboratoři. Zde se jedná převážně o skupinovou práci při které si mohou žáci ověřovat některé teoretické poznatky chemickými pokusy.

Chemii na čtyřletém a druhém stupni osmiletého gymnázia vyučují  pedagogové s požadovanou kvalifikací.

CH - Vyučující

 

Jméno Telefon
Mgr. Jitka Hrežová 517 307 022
RNDr. Jaroslav Orság 517 307 029
Mgr. Zuzana Ševčíková 517 326 774

 

CH - Učebnice

Tercie

Základy chemie 1Základy chemie 1 (pracovní sešit)

Kvarta

Základy chemie 2 (Beneš, Pumpr, Banýr), nakl. FortunaZáklady chemie 2 (pracovní sešit)

 • Základy chemie 1 (Beneš, Pumpr, Banýr), nakl. Fortuna
 • Základy chemie 1 (pracovní sešit)
 • Základy chemie 2 (Beneš, Pumpr, Banýr), nakl. Fortuna
 • Základy chemie 2 (pracovní sešit)
 • Obecná a anorganická chemie (Šrámek, Kosina), nakl. FIN

Povinná literatura

 • Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1. díl. Nakladatelství Olomouc
 • Blažek, Melichar: Přehled chemického názvosloví
 • Mareček, Honza: Chemie v příkladech obecná a anorganická

Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1. díl.

Doporučená literatura

 • Čtrnáctová, Vaňková: Znáte obecnou chemii? Prospektrum 1994
 • Čtrnáctová, Vaňková: Znáte anorganickou chemii? Prospektrum 1996
 • Kotlík, Růžičková: Chemie v kostce I.

2. ročník a sexta

 • Povinná

 • Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl
 • Mareček, Honza: Názvosloví organických sloučenin

Mareček, Honza Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl

Doporučená

 • Dundr, Klímová: Znáte organickou chemii?, Prospektrum 1998
 • Kotlík, Růžičková: Chemie v kostce II.

3. ročník a septima

 • Povinná

 • Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl
 • Mareček, Honza: Názvosloví organických sloučenin
 • Čtrnáctová, Kroutil: Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky, Tauris 2001

Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl

Doporučená

 • Dundr, Klímová: Znáte přírodní látky a biochemii?, Prospektrum 1998
 • Kotlík, Růžičková: Chemie v kostce II.
 • Vodrážka: Biochemie pro střední školy, Scientia 1998

Chemie SOŠ

Česky

CH - Vyučující

 

Jméno Telefon
RNDr. Libuše Kraváčková 517 326 784
Ing. Lenka Molčanová 517 326 784

 

Tags: 

CH - Učebnice

1. ročník

Povinná literatura

 • Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1. díl. Nakladatelství Olomouc
 • Blažek, Melichar: Přehled chemického názvosloví
 • Mareček, Honza: Chemie v příkladech obecná a anorganická

Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1. díl.

Doporučená literatura

 • Čtrnáctová, Vaňková: Znáte obecnou chemii? Prospektrum 1994
 • Čtrnáctová, Vaňková: Znáte anorganickou chemii? Prospektrum 1996
 • Kotlík, Růžičková: Chemie v kostce I.

2. ročník

 • Povinná

 • Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl
 • Mareček, Honza: Názvosloví organických sloučenin

Mareček, Honza Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl

Doporučená

 • Dundr, Klímová: Znáte organickou chemii?, Prospektrum 1998
 • Kotlík, Růžičková: Chemie v kostce II.

Bezpečnost v chemii

Základní pravidla bezpečnosti a hygieny práce

Základní pravidla bezpečnosti a hygieny práce

Při pokusech v chemické laboratoři budete používat celou řadu chemikálií k nejrůznějším operacím. Je potřeba největší opatrnosti při práci s látkami žíravými, jedovatými, hořlavými i výbušnými. Proto je důležité mít na paměti nebezpečí, která se mohou při nesprávném používání chemikálií a jiných materiálů v chemické laboratoři vyskytnout.

 1. Všechna možná nebezpečí si uvědomte ještě před zahájením práce důsledně dodržujte všechna pravidla bezpečnosti práce.
 2. Se sklem pracujte vždy opatrně, neboť zde hrozí pořezání a popálení. Ruce si chraňte látkou (řezné rány jsou většinou hluboké a špatně se hojí). Střepy neodstraňte z povrchu stolu holýma rukama, vždy použijte smetáček a lopatku.
  • Používejte pouze tyčinky a trubičky s otaveným koncem (nebezpečí pořezání).
  • Pokud zasunujete teploměr nebo skleněnou trubici do vrtané zátky navlhčete sklo vodou nebo je potřete glycerolem, pak uchopte teploměr (trubici) blízko zátky a krouživým pohybem ho zasunujte do otvoru.
  • Skleněné kohouty potřete tenkou vrstvou tuku na zábrusy.
  • Skleněnou trubici v místě, kde ji chceme rozřezat, opatříme vrypem pomocí pilníku. Pak ji otočíme vrypem od sebe. Palce položíme v místě proti vrypu a trubici tahem směrem od sebe rozlomíme. Místo lomu lehce otavíme.
  • Ohýbáme-li trubičku, zahříváme místo ohybu v nesvítivé části plamene až sklo změkne. Pak trubičku vyjmeme z plamene a ohneme. (pozor na popálení).
 3. Kyselinami a roztoky hydroxidů pracujte vždy opatrně, neboť způsobují nebezpečná poleptání. S koncentrovanými žíravinami smí pracovat pouze vyučující.
  • ři práci s roztoky kyselin, hydroxidů a dalších žíravin si chraňte oči ochrannými brýlemi, ruce rukavicemi.
  • Při jejich přelévání používejte nálevku a lijte je vždy po tyčince.
  • Malé objemy odměřujeme v odměrném válci, odměrné zkumavce nebo pomocí pipety s nádstavcem. Žíraviny ani jedy do pipety nenasávejte nikdy přímo ústy.
 4. Při ředění a zahřívání kyselin a koncentrovaných roztoků hydroxidů chraňte ruce pryžovými rukavicemi a obličej ochranným štítem.
  • Koncentrované kyseliny a hydroxidy řeďte tak, že je přiléváte po malých částech za stálého míchání a chlazení do vody - nikdy obráceně!
  • Roztoky hydroxidů se připravují přidáváním hydroxidu do vody po částech za současného míchání a chlazení.
  • Při zahřívání kyselin a roztoků hydroxidů v baňkách a kádinkách používejte varné kamínky (skleněné kapiláry, střepy z nepolévaného porcelánu), tím zabráníte utajenému varu.
 5. Při zahřívání kapalin ve zkumavce upevněte zkumavku do držáku a přidržujte ji pro případ vystříknutí směsi šikmo otvorem od sebe i spolužáků. Kapalinu ve zkumavce zahřívejte od hladiny a ne ode dna zkumavky. (vždy zkumavkou jemně protřepávejte)
 6. Při práci s hořlavinami nesmí být v okolí otevřený plamen. Pro případ požáru mít na dosah hasicí přístroj a znát postup při jeho použití. (uzavřít plyn a přívod elektřiny)
 7. Při práci s elektrickými spotřebiči pracujeme se suchýma rukama pod přímým dozorem vyučujícího.
 8. Při práci s jedy si počínej zvlášť opatrně vždy se řiď pokyny vyučujícího. Pokusy při kterých vznikají nebezpečné plynné látky provádíme v digestoři.

Provozní řád

Provozní řád

 1. Žáci přicházejí před učebnu a laboratoř včas a vstupují až pokyn vyučujícího.
 2. Během přestávek není dovoleno se zdržovat v učebně nebo laboratoři chemie.
 3. V chemické laboratoři se nesmí jíst, pít z laboratorních nádob, kouřit.
 4. Studenti nesmí svévolně manipulovat se zdroji plynu, elektrické energie a vody.
 5. Povinnosti každého studenta je udržovat své pracoviště v čistotě a pořádku. Není dovoleno odhazovat odpadky do stolů a na podlahu.
 6. Všichni studenti mají přísný zákaz vstupu do skladu pomůcek a chemikálií.
 7. Přečtěte a zapamatujte si zásady první pomoci, důležitá telefonní čísla, umístění telefonu, hasícího přístroje a lékárničky.
 8. Při praktickém cvičení jsou studenti povinni dodržovat požární řád laboratoře a všechna pravidla bezpečnosti práce v laboratoři.
 9. Povinností všech studentů účastnících se praktického cvičení je dbát na vlastní bezpečnost i bezpečnost spolužáků. Je nutno používat ochranné pomůcky (pracovní plášť, a ochranné brýle, uzavřenou obuv a v případně potřeby i ochranné rukavice) a každý úraz nebo je třeba ihned oznámit vyučujícímu.
 10. Před zahájením vlastní práce se dobře seznamte s pracovním návodem. Návod důsledně dodržujte. Nesmějí se provádět pokusy, které zde nejsou předepsány.
 11. Pro práci používejte pouze označené chemikálie, čisté a neporušené chemické nádobí a další pomůcky.
 12. Průběh chemického pokusu neustále sledujte, neopouštějte bezdůvodně své pracovní místo. Pracovní místo lze opustit pouze se souhlasem vyučujícího.
 13. Odpad při práci (filtrační papíry, zbytky chemikálií, rozbité sklo apod.) likvidujte dle pokynu vyučujícího.
 14. Každou závadu na přístrojích a zařízení oznamte vyučujícímu. Je nepřípustné aby tyto závady odstraňovali studenti sami.
 15. Pokud student poškodí zařízení a pomůcky chemické laboratoře z hrubé nedbalosti bude mu vzniklá škoda předepsána k úhradě.
 16. Před ukončením praktického cvičení je nutné zkontrolovat dle přiloženého seznamu úplnost, (čistotu) a správné uspořádání pomůcek v pracovním stole.
 17. Pokud odchází student z laboratoře na přestávku, nebo po ukončení praktického cvičení je povinen umýt si ruce.
 18. Před odchodem z laboratoře je potřeba uzavřít vodu a plyn.
 19. Ustanovení tohoto řádu jsou studenti povinni znát a dodržovat je.

Požární řád

Požární řád

 1. Chemická laboratoř slouží k praktické výuce a činnosti žáků během výuky chemie.

  Za požární bezpečnost odpovídá: RNDr. Jaroslav Orság
 2. Největším nebezpečím z hlediska požární ochrany je skladování a používání hořlavých kapalných a plynných látek, které slouží pro výuku, demonstraci a provádění pokusů vyučujícími a žáky. Je třeba si uvědomit, že jisté nebezpečí plyne i z používání elektrických přístrojů při výuce.
 3. Všeobecné požadavky z hlediska požární bezpečnosti a ochrany
  • Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm.
  • Zákaz vstupu nepovolaným osobám.
  • Žákům je vstup povolen pouze za doprovodu vyučujícího.
  • Žáci mohou manipulovat se zařízením a materiálem pouze po předchozím poučení a seznámení s protipožárními předpisy vyučujícím.
  • Poškozené elektrické zařízení se nesmí používat. Musí odpovídat normám ČSN.
  • Při práci s elektrickými přístroji musíme dbát na dodržování návodu k obsluze a daných požárních zásad.
  • Při používání těkavých látek musí být zabezpečeno řádné větrání místnosti.
  • V prostorách školní laboratoře, jakož i v prostorách souvisejících s je jich provozem, musí být udržován naprostý pořádek a čistota, manipulační prostory, přístupové i únikové cesty musí být trvale přístupné a volné.
  • Ruční hasící přístroje musí být vždy provozuschopné a snadno dosažitelné.
  • V případě požáru je nutno postupovat v souladu s požárními poplachovými směrnicemi.
  • Hořlaviny I. a II. třídy musí být skladovány odděleně od ostatních chemikálií, v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, láhve bezpečně uzavřeny a označeny "HOŘLAVINA", uloženy v kovové skříni. Objem při skladování nesmí být větši než 2dm3, u diethyletheru jen 0.5 dm3.
  • Láhve s hořlavinami musí být plněny do dvou třetin objemu, aby přetlak par při zvýšení teploty nezpůsobil vyražení uzávěru. Diethylether skladujeme vždy v plné láhvi, aby se nemohl přítomným vzduchem v láhvi oxidovat na explozivní peroxid.
  • S hořlavinami nikdy nepracujeme v blízkosti plamene. Zásobní láhve s hořlavinami musí být umístěny v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se pracuje s otevřeným ohněm.
  • Hořlaviny I. a II. třídy nikdy nezahříváme přímým plamenem, ale jen ve vodní lázni.
  • Při odchodu zabezpečíme všechna protipožární opatření (řádný úklid prostorů, uskladnění látek, uzavření plynu a vody, vypnutí elektrických přístrojů apod.)
 4. Všeobecné povinnosti pracovníků z hlediska požární ochrany
  • Dokonale znát manipulaci a použití hasicích přístrojů.
  • V případě vzniku požáru zajistit a provést hasební práce podle svých sil a prostředků, přivolat pomoc požárních jednotek ( 150 ) , řídit se požárními poplachovými směrnicemi.
  • Okamžitě ohlásit řediteli školy každou závadu, která by mohla zapříčinit požár a ohrozit osoby, majetek. Vadné zařízení je nutno okamžitě vyřadit z provozu.
 5. Úkoly požární hlídky
  • Dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně na pracovišti se zvýšeným požárním nebezpečím.
  • Provádí nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru.