Moskva - projekt "Dialog kultur"

Štítky: 
Česky

Mezinárodní Skype videokonference Vyškov - Moskva 2017

V pondělí  13. 2. 2017 se studenti ruského jazyka  tříd 3. A, 3. B, MA, MB, OA, OB a 4. B a partnerské školy v Moskvě zúčastnili Skype  videokonference na téma „Světem hudby“  v rámci projektu Dialog kultur.

Tématem byla hudba se zaměřením na to, co v současné době poslouchá mladá generace v obou zemích, výuka hudební výchovy v rámci ŠVP a možnosti, kde se učit hře na hudební nástroj nebo zpěvu nad rámec školní výuky.

Akci samé předcházela dlouhodobá aktivita - vybrání a sestavení seznamu písní, které poslouchá současná mládež v obou zemích, zaslání seznamu partnerům, jejich poslech a volba těch, které se nejvíc líbily. Vítězné písně spolu s komentářem byly představeny v průběhu videokonference.

Po úvodu, kdy koordinátorka z naší školy videokonferenci zahájila a obě školy se navzájem pozdravily a představily účastníky, dostali slovo žáci, kteří si připravili pod vedením svých vyučujících ústní prezentace k výše zmíněným bodům.   Po prezentacích následoval i zpěv a hudba – opět v  podání zúčastněných žáků.

Za naši školu vystupovali Veronika Trávníčková, MB, Izabela Adamcová, MB, Anna Alánová, 3.A, Vendula Gottvaldová, 3.B, Karolína Kapounková, MA, Dušan Morbitzer, MB, Vojtěch Adam, OA, Lucie Kupčíková, OA, Kristýna Šperková, OA, a skvěle zazpívala  Veronika Schmidtová, 4.B, s doprovodem žáků ze tříd OA a OB.

I tentokrát byl kladen důraz na mezipředmětové vztahy, rozvoj komunikačních dovedností a využití moderních technologií. Veškerá komunikace probíhala v ruském jazyce. Akce se velmi zdařila a všem zúčastněným přinesla i příjemný kulturní zážitek.

                                                                                                                                        Mgr. Zlatka Zbořilová

Česky

Mezinárodní projekt „Dialog kultur“

Mezinárodní projekt „Dialog kultur“

Jak jste si mohli všimnout, již v minulém školním roce se seznam našich mezinárodních partnerských škol rozšířil o školu z hlavního města Ruské federace Moskvy. Školy se dohodly spolupracovat na mezinárodním  projektu „Dialog kultur“, jehož hlavním cílem je  vzájemné obohacení  žáků  i  učitelů obou škol v oborech  ruského, českého a anglického jazyka, výtvarné výchovy, informatiky a dějepisu v různých oblastech (lingvistika, literatura, kultura a umění, historie, věda, sport). Přípravné aktivity probíhaly již od ledna 2014, plnění dohodnutých úkolů začalo od září 2014.

Úkoly 1. etapy zahrnují  vytvoření a provedení  kvízů „Česká literatura – známá i méně známá“, „Ruská literatura – známá i méně známá“ a Skype on-line beseda na téma „Svátky a tradice“.

 Při práci se klade důraz na mezipředmětové vztahy a využití moderních technologií.

 

 

 

 

Štítky: 
Česky

Mezinárodní projekt „Dialog kultur” pokračuje

Dialog kultur 2015

I ve školním roce 2015/2016  plníme úkoly nad rámec výuky RJ  v rámci  mezinárodního projektu “Dialog kultur”. Plán společných aktivit na další období  byl vypracován po vzájemné dohodě obou škol  a obsahuje opět úkoly, které kladou důraz na mezipředmětové vztahy, využití moderních technologií a rozvoj komunikačních dovedností.

Úkoly 3. etapy zahrnují  vytvoření a provedení  kvízu  a soutěž  referátů  na téma „Znáte významné osobnosti naší země?“, videokonferenci zaměřenou na literaturu spojenou s recitací básní,  vytvoření koláží a prezentací „Představujeme významné osobnosti naší země“. 

V současné době pracujeme na prvním úkolu - vytvoření kvízu, který zahrnuje  otázky na znalost českých (i československých) osobností z mnoha různých oblastí -  vědy, sportu, historie, filmu i politiky.

Česky

Mezinárodní videokonference Vyškov - Moskva

V pondělí  14. 12. 2015 se studenti ruštiny tříd 2. A, 2. B, MA , 4. A a partnerské školy v Moskvě zúčastnili Skype  videokonference „Světem poezie“   v rámci projektu Dialog kultur.

Tématem byla literatura se zaměřením na poezii - rok 2015 byl v RF vyhlášen rokem literatury, což nás inspirovalo k provedení této akce.

Po úvodu, kdy se obě školy navzájem pozdravily, koordinátorka z moskevské školy krátce vysvětlila, jak se rok literatury projevil ve výuce a jak přispěl ke zvýšení zájmu o čtení a literaturu. Poté již dostali slovo žáci, kteří si připravili pod vedením svých vyučujících recitaci. Zazněly básně Lermontova, Jesenina, Bunina, Asadova i slavné úryvky z románu ve verších A. S. Puškina „Evžen Oněgin“ – „Portrét Taťány“ a „Dopis Oněginovi“.

Za naši školu recitovali Jiří Setinský, Ivona Kudličková, Zuzana Klusalová, Vít Malovec a také náš bývalý student a skvělý recitátor Dalimil Ševčík.

I tentokrát byl kladen důraz na mezipředmětové vztahy, rozvoj komunikačních dovedností a využití moderních technologií. Veškerá komunikace probíhala v ruském jazyce. Akce se velmi zdařila a všem zúčastněným přinesla v předvánočním čase i příjemný kulturní zážitek.

Mgr. Zlatka Zbořilová

Česky

Mezinárodní videokonference Vyškov-Moskva

Skype konference

V pondělí 15. 12. 2014 se studenti  ruštiny z 4. A a OB zúčastnili Skype  videokonference  se studenty z partnerské školy v Moskvě.  Obsahem byly svátky a tradice se zaměřením na české Vánoce, ruský Nový rok a jejich srovnání. Po úvodu, kdy se obě školy navzájem pozdravily, Ivar Kusák a Míša Orságová představili naše Vánoce a poté jsme odpovídali na otázky, které nám kladli ruští studenti. Potom nám i oni představili Nový rok a odpovídali na naše dotazy. Dokonce jsme se dočkali překvapení v podobě písničky В лесу родилась ёлочка v moderní úpravě  a malého tanečního vystoupení, což přispělo k přátelské a příjemné atmosféře.  Komunikace probíhala v  ruském jazyce. Akce  se všem líbila a těšíme se na další spolupráci.

 

Štítky: 
Česky

Projekt Dialog kultur rozvíjí mezipředmětové vztahy

Ve druhém pololetí se žáci v rámci projektu Dialog kultur zaměřili na aktivitu nazvanou Naše město, ve které využili nejen ruský jazyk, ale i znalosti a dovednosti z českého jazyka, literatury, zeměpisu, dějepisu,  informatiky a výtvarné výchovy. Společná práce na kolážích také přispěla ke zdokonalení dovedností vzájemné komunikace a spolupráce.

Žáci naší školy se snažili formou výkresů, koláží a prezentací představit město Vyškov – jeho historii i současnost, památky, turistické atrakce i to, jak se stará o životní prostředí. Všechny práce byly zaslány do moskevské partnerské školy, kde byly vystaveny, hodnoceny a nejlepší odměněny diplomy.

Naši žáci i učitelé naopak hodnotili práce, které nám zaslala partnerská škola. Nejlepší z nich byly také oceněny a odměněny diplomem.

Tato aktivita přispěla nejen ke zpestření výuky RJ, ale i k prezentaci naší školy a našeho města v zahraničí.

Štítky: 
Česky

„Představujeme osobnosti naší země“ v Projektu Dialog kultur

Ve druhém pololetí školního roku 2015/2016 se žáci v rámci projektu Dialog kultur zaměřili na aktivitu nazvanou „Představujeme významné osobnosti naší země“, ve které využili nejen ruský jazyk, ale i znalosti a dovednosti z českého jazyka, literatury, zeměpisu, dějepisu, fyziky, chemie, biologie, hudební výchovy, společenských věd, informatiky a výtvarné výchovy. Společná práce na kolážích také přispěla ke zdokonalení dovedností vzájemné komunikace a spolupráce.

Žáci naší školy se snažili formou koláží a prezentací představit významné osobnosti naší země z mnoha různých oblastí – vědy, umění, kultury, historie, sportu atd. Naši žáci představili např. Václava Havla, Karla IV., Bedřicha Smetanu, Josefa Ladu, Jaroslava Heyrovského, Vladimíra Remka, Jaroslava Seiferta, Ottu Wichterleho, Jana Svěráka, Emila Zátopka, Věru Čáslavskou, Petru Kvitovou, Tomáše Baťu a mnohé další.

Všechny práce byly zaslány do moskevské partnerské školy, kde budou vystaveny, hodnoceny a nejlepší odměněny diplomy.

Naši žáci i učitelé naopak budou hodnotit práce, které nám zašle partnerská škola. Nejlepší z nich budou také oceněny a odměněny diplomem.

Tato aktivita přispívá ke zpestření a rozšíření výuky RJ, rozšíření slovní zásoby, k využívání mezipředmětových vztahů i moderních technologií. Zároveň nám dává možnost i k prezentaci naší země v zahraničí. 

Ukázky z naší práce i její výsledky budou vystaveny i na nástěnce a panelu RJ. 

                                                                                                                                    Mgr. Zlatka Zbořilová

Česky

Mezinárodní partnerská schůzka v Moskvě

Ve třídě

Gymnázium je již pátým rokem zapojeno do mezinárodního projektu Dialog kultur, v jehož rámci navázalo kontakt s diplomaticko-kadetskou internátní střední školou z Moskvy. Jeho hlavním cílem je spolupráce v oblasti vzdělávání, lingvistiky, kultury, umění, historie, vědy a sportu. Výsledky práce se prezentují prostřednictvím dotazníku, kvízu, koláže nebo videokonference. V letošním školním roce se projekt posunul na další úroveň. Na základě pozvání ze strany moskevské školy proběhla začátkem června mezinárodní partnerská schůzka, které se za gymnázium zúčastnila koordinátorka projektu Mgr. Zlatka Zbořilová a z řad studentů Helena Procházková (7.MA). Termín schůzky byl zvolen v souvislosti s 220. výročím narození A. S. Puškina, jehož dílo bylo tématem aktivit a videokonference ve školním roce 2018/2019.

Program akce, který připravila moskevská škola, zahrnoval prohlídku partnerské školy a jejího okolí, schůzku a jednání s vedením školy a koordinátorkou projektu, prohlídku školního muzea diplomacie s komentářem, prezentaci o České republice, Vyškově a naší škole, setkání se žáky školy a zahrání si pexesa s tematikou Vyškova, nechyběly ani schůzky s pedagogy partnerské školy.

Kulturní část programu zahrnovala návštěvu památek, muzeí i galerie, například komentovanou prohlídku v Kremlu, procházku s průvodcem po Rudém náměstí a Arbatu, návštěvu GUMu, exkurzi k moskevské státní univerzitě MGU a prohlídku jejího okolí, návštěvu Parku Gorkého, Treťjakovské galerie, muzea kosmonautiky i divadelního představení.

Tématu A. S. Puškina byla věnována prohlídka výstavy a veletrhu knih v centru Moskvy, procházka s komentářem na náměstí Puškina a účast na akci Den Puškina v den výročí jeho narození, která 6. 6. celý den probíhala v centru hlavního města.

Tato partnerská schůzka umožnila nejen setkání  zástupců obou škol a poznání partnerské školy, ale jejím důležitým výstupem je stanovení rámcového plánu další spolupráce.

A na závěr otázka – víte, že mezinárodní moskevské letiště Šeremetěvo bylo právě začátkem června přejmenováno a na počest A. S. Puškina nese jeho jméno?

Mgr. Zlatka Zbořilová

Štítky: