Chemie GYM

chemie

Chemikové jsou prazvláštní třída smrtelníkův, kteréž jakýsi nesmyslný pud pohání ku vyhledávání rozkoši v dýmu a parách, plamenech a mouru, mezi jedy a chudobou.

A přece zdá se mi uprostřed těchto útrap, že vedu život utěšený, a nechť zemru, kdybych se odhodlal vyměnit místo své s králem Perským.

J. J. Becher 1662, V. Šafařík 1872

CH - Nižší gymnázium

Chemie se vyučuje podle ŠVP. Tercie a kvarty mají chemii 2 hodiny týdně.

Studenti zde získají základní znalosti z anorganické i organické chemie. V rekonstruované laboratoři chemie se seznámí s laboratorní technikou a některými laboratorními postupy.

Studenti tercie i kvarty vypracují zadané projekty zaměřené na problémy životního prostředí. Mohou zde využít svých znalostí z informatiky, zeměpisu a biologie.

Chemii na nižším stupni víceletého cyklu vyučuje Mgr. Zuzana Ševčíková.

CH - Vyšší gymnázium

Vzdělávací obor chemie je jednou z povinných součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je specificky směřována k podchycení a rozvíjení zájmu o poznání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů. Takto nabyté znalosti studenti uplatní nejenom při skládání maturitní zkoušky a vykonání přijímací zkoušky na vysokou školu, ale i v běžném životě.

Ve čtyřletém a druhém stupni osmiletého gymnázia je chemie koncipována jako předmět, který již na vyšší úrovni zahrnuje chemii obecnou, anorganickou a organickou. Studium chemie je završeno základy biochemie. Základní formou výuky je výklad doplňovaný demonstračními pokusy, videem, ukázkami z internetu, referáty a prezentacemi. 

Vyučovací předmět chemie je dotován v prvním a druhém ročníku (kvintě a sextě) třemi hodinami týdně. Z tohoto počtu jsou věnovány teorii dvě hodiny a jedná hodina připadá na laboratorní cvičení. Ve třetím ročníku (septimě) je předmět dotován dvěma vyučovacími hodinami týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku se mohou studeti individuálně profilovat volbou dvouhodinového semináře z chemie.

Výuka chemie probíhá převážně v odborných učebnách chemie vybavených audiovizuální technikou. Laboratorní cvičení, na které je třída půlena, probíhá v moderních chemické laboratoři. Zde se jedná převážně o skupinovou práci při které si mohou žáci ověřovat některé teoretické poznatky chemickými pokusy.

Chemii na čtyřletém a druhém stupni osmiletého gymnázia vyučují  pedagogové s požadovanou kvalifikací.

CH - Vyučující

 

Jméno Telefon
Mgr. Jitka Hrežová 517 307 022
RNDr. Jaroslav Orság 517 307 029
Mgr. Zuzana Ševčíková 517 326 774

 

CH - Učebnice

Tercie

Základy chemie 1Základy chemie 1 (pracovní sešit)

Kvarta

Základy chemie 2 (Beneš, Pumpr, Banýr), nakl. FortunaZáklady chemie 2 (pracovní sešit)

 • Základy chemie 1 (Beneš, Pumpr, Banýr), nakl. Fortuna
 • Základy chemie 1 (pracovní sešit)
 • Základy chemie 2 (Beneš, Pumpr, Banýr), nakl. Fortuna
 • Základy chemie 2 (pracovní sešit)
 • Obecná a anorganická chemie (Šrámek, Kosina), nakl. FIN

Povinná literatura

 • Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1. díl. Nakladatelství Olomouc
 • Blažek, Melichar: Přehled chemického názvosloví
 • Mareček, Honza: Chemie v příkladech obecná a anorganická

Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1. díl.

Doporučená literatura

 • Čtrnáctová, Vaňková: Znáte obecnou chemii? Prospektrum 1994
 • Čtrnáctová, Vaňková: Znáte anorganickou chemii? Prospektrum 1996
 • Kotlík, Růžičková: Chemie v kostce I.

2. ročník a sexta

 • Povinná

 • Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl
 • Mareček, Honza: Názvosloví organických sloučenin

Mareček, Honza Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl

Doporučená

 • Dundr, Klímová: Znáte organickou chemii?, Prospektrum 1998
 • Kotlík, Růžičková: Chemie v kostce II.

3. ročník a septima

 • Povinná

 • Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl
 • Mareček, Honza: Názvosloví organických sloučenin
 • Čtrnáctová, Kroutil: Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky, Tauris 2001

Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl

Doporučená

 • Dundr, Klímová: Znáte přírodní látky a biochemii?, Prospektrum 1998
 • Kotlík, Růžičková: Chemie v kostce II.
 • Vodrážka: Biochemie pro střední školy, Scientia 1998